poprzednie przepisy

art. 7
Podmiotom prowadzącym w dniu 1 maja 2004 r. placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, które do dnia wejścia w życie ustawy nie dostosowały tych placówek do standardów określonych w art. 68 ust. 4 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie tych placówek na czas określony, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2010 r., pod warunkiem spełnienia przez te placówki pozostałych standardów określonych w art. 68 ust. 1-3, ust. 5 pkt 1 i 2, ust. 5a i 6 oraz art. 68a ustawy, o której mowa w art. 1.
art. 8
Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany spełnić standardy określone w art. 68a ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
art. 9
Wojewoda jest zobowiązany do osiągnięcia standardu zatrudnienia, o którym mowa w art. 127b ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 1 stycznia 2012 r.
art. 10
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu