poprzednie przepisy

art. 22
1. Zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub powierniczej udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uprawniają, z zastrzeżeniem ust. 2, do prowadzenia działalności maklerskiej lub powierniczej w zakresie, w jakim jest ona prowadzona w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Zawiadomienia złożone do Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 87 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie krótszym niż 30 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wywołują skutki określone przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, o ile Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłosi sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu do zmiany zakresu działalności stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze prowadzące działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są zobowiązane do dostosowania prowadzonej działalności do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 9.

4. Firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze prowadzące działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są zobowiązane do przekazania Komisji Nadzoru Finansowego informacji dotyczących ich podmiotów dominujących, podmiotów zależnych i grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 pkt 16-18 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. W przypadku gdy z informacji, o których mowa w ust. 4, przekazanych przez dom maklerski wynika, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że podmiot dominujący wobec tego domu maklerskiego mógłby wywierać niekorzystny wpływ na zarządzanie tym domem maklerskim, Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nakazać podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do utraty przez ten podmiot statusu podmiotu dominującego wobec tego domu maklerskiego, wskazując termin, w którym działania te powinny zostać podjęte. Przepisy art. 167 ust. 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio.

6. Na podmiot, który wbrew decyzji, o której mowa w ust. 5, nie podejmuje działań mających na celu doprowadzenie do utraty przez ten podmiot statusu podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego we wskazanym terminie, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 500.000 zł. Przepisy art. 167 ust. 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio.

7. Zawiadomienia złożone do Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 104 ustawy, o której mowa w art. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wywołują skutki określone przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą pod warunkiem dostosowania prowadzonej działalności do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

8. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zawarte umowy o świadczenie usług brokerskich, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, ulegają przekształceniu w umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego.

9. Domy maklerskie prowadzące działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są obowiązane do dostosowania prowadzonej działalności do wymogów określonych w art. 98 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

10. Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wykonywali działalność gospodarczą niewymagającą dotychczas uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej i polegającą na wykonywaniu czynności określonych w art. 69 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązani, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, a w przypadku niezłożenia wniosku w tym terminie - zaprzestać wykonywania tej działalności.

11. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy lub do czasu wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego rozstrzygnięcia w przedmiocie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku, zgodnie z ust. 10, wykonywanie przez przedsiębiorcę czynności przewidzianych w art. 69 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie stanowi naruszenia przepisów ustawy, o której mowa w art. 1.

12. Banki wykonujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7, zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane do dostosowania prowadzonej działalności do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz przekazania Komisji Nadzoru Finansowego dokumentów określonych w art. 82 ust. 2 pkt 2-5 i 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
art. 104 UObrótInstrFinans

art. 167 UObrótInstrFinans

art. 3 UObrótInstrFinans

art. 69 UObrótInstrFinans

art. 70 UObrótInstrFinans

art. 73 UObrótInstrFinans

art. 82 UObrótInstrFinans

art. 87 UObrótInstrFinans

art. 98 UObrótInstrFinans

art. 23
Finansowa spółka holdingowa będąca podmiotem dominującym wobec domu maklerskiego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jest obowiązana dostosować się do wymogu określonego w art. 103 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 103 ZmUObrótInstrFinans2009c

art. 24
Pozostają w mocy, udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie ustawy, o której mowa w art. 10, zezwolenia na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych będących energią elektryczną, limitami wielkości produkcji i emisji zanieczyszczeń lub prawami majątkowymi, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od energii elektrycznej
UGiełdyTow

art. 25
1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Za zachowania zaistniałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stanowiące naruszenie przepisów ustawy wymienionej w art. 1, art. 8 lub art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, sankcję administracyjną wymierza się według przepisów dotychczasowych, chyba że sankcja administracyjna wymierzona według ustawy wymienionej w art. 1, art. 8 lub art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą byłaby względniejsza dla strony postępowania.

3. W przypadku postępowań wszczętych na podstawie wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 69 ust. 1, art. 111 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, wnioskodawca jest obowiązany do dostosowania wniosku do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku, o którym mowa w ust. 3, następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, termin określony w art. 84 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, biegnie od momentu dostosowania wniosku do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
art. 111 UObrótInstrFinans

art. 119 UObrótInstrFinans

art. 69 UObrótInstrFinans

art. 84 UObrótInstrFinans

art. 26
Podmioty, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dokonały prawnych powiązań spełniających kryteria określone w art. 2 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 13, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przekażą Prezesowi Narodowego Banku Polskiego dokumenty, o których mowa w art. 17a ust. 1 tej ustawy, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 2 ust. 1 i art. 17a ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 13, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.
art. 17a UOstSystRozrachPapWart

art. 2 UOstSystRozrachPapWart


następne przepisy