poprzednie przepisy

art. 21
1. W przypadku zaistnienia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jednej z okoliczności określonych w art. 133 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, do ustalenia i sposobu wypłaty rekompensat stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. W odniesieniu do rat wnoszonych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stawki wpłat do systemu rekompensat określone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na rok 2008 zgodnie z art. 137 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w zakresie, w jakim odnoszą się do średniej wartości maklerskich instrumentów finansowych, należy stosować do średniej wartości instrumentów finansowych.
art. 133 UObrótInstrFinans

art. 137 UObrótInstrFinans

art. 22
1. Zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub powierniczej udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uprawniają, z zastrzeżeniem ust. 2, do prowadzenia działalności maklerskiej lub powierniczej w zakresie, w jakim jest ona prowadzona w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Zawiadomienia złożone do Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 87 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie krótszym niż 30 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wywołują skutki określone przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, o ile Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłosi sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu do zmiany zakresu działalności stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze prowadzące działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są zobowiązane do dostosowania prowadzonej działalności do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 9.

4. Firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze prowadzące działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są zobowiązane do przekazania Komisji Nadzoru Finansowego informacji dotyczących ich podmiotów dominujących, podmiotów zależnych i grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 pkt 16-18 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. W przypadku gdy z informacji, o których mowa w ust. 4, przekazanych przez dom maklerski wynika, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że podmiot dominujący wobec tego domu maklerskiego mógłby wywierać niekorzystny wpływ na zarządzanie tym domem maklerskim, Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nakazać podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do utraty przez ten podmiot statusu podmiotu dominującego wobec tego domu maklerskiego, wskazując termin, w którym działania te powinny zostać podjęte. Przepisy art. 167 ust. 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio.

6. Na podmiot, który wbrew decyzji, o której mowa w ust. 5, nie podejmuje działań mających na celu doprowadzenie do utraty przez ten podmiot statusu podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego we wskazanym terminie, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 500.000 zł. Przepisy art. 167 ust. 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio.

7. Zawiadomienia złożone do Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 104 ustawy, o której mowa w art. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wywołują skutki określone przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą pod warunkiem dostosowania prowadzonej działalności do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

8. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zawarte umowy o świadczenie usług brokerskich, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, ulegają przekształceniu w umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego.

9. Domy maklerskie prowadzące działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są obowiązane do dostosowania prowadzonej działalności do wymogów określonych w art. 98 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

10. Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wykonywali działalność gospodarczą niewymagającą dotychczas uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej i polegającą na wykonywaniu czynności określonych w art. 69 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązani, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, a w przypadku niezłożenia wniosku w tym terminie - zaprzestać wykonywania tej działalności.

11. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy lub do czasu wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego rozstrzygnięcia w przedmiocie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku, zgodnie z ust. 10, wykonywanie przez przedsiębiorcę czynności przewidzianych w art. 69 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie stanowi naruszenia przepisów ustawy, o której mowa w art. 1.

12. Banki wykonujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-7, zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane do dostosowania prowadzonej działalności do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz przekazania Komisji Nadzoru Finansowego dokumentów określonych w art. 82 ust. 2 pkt 2-5 i 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
art. 104 UObrótInstrFinans

art. 167 UObrótInstrFinans

art. 3 UObrótInstrFinans

art. 69 UObrótInstrFinans

art. 70 UObrótInstrFinans

art. 73 UObrótInstrFinans

art. 82 UObrótInstrFinans

art. 87 UObrótInstrFinans

art. 98 UObrótInstrFinans

art. 23
Finansowa spółka holdingowa będąca podmiotem dominującym wobec domu maklerskiego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jest obowiązana dostosować się do wymogu określonego w art. 103 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 103 ZmUObrótInstrFinans2009c

art. 24
Pozostają w mocy, udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie ustawy, o której mowa w art. 10, zezwolenia na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych będących energią elektryczną, limitami wielkości produkcji i emisji zanieczyszczeń lub prawami majątkowymi, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od energii elektrycznej
UGiełdyTow

art. 25
1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Za zachowania zaistniałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stanowiące naruszenie przepisów ustawy wymienionej w art. 1, art. 8 lub art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, sankcję administracyjną wymierza się według przepisów dotychczasowych, chyba że sankcja administracyjna wymierzona według ustawy wymienionej w art. 1, art. 8 lub art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą byłaby względniejsza dla strony postępowania.

3. W przypadku postępowań wszczętych na podstawie wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 69 ust. 1, art. 111 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, wnioskodawca jest obowiązany do dostosowania wniosku do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku, o którym mowa w ust. 3, następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, termin określony w art. 84 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, biegnie od momentu dostosowania wniosku do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
art. 111 UObrótInstrFinans

art. 119 UObrótInstrFinans

art. 69 UObrótInstrFinans

art. 84 UObrótInstrFinans


następne przepisy