poprzednie przepisy

art. 17
W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

"Art. 6a. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, może określić właściwość powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach o poszczególne przestępstwa przeciwko rynkowi finansowemu, mając na względzie zapewnienie sprawnego toku postępowania karnego.".
art. 18
Przepis art. 5 ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do umów o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że emitent, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złoży oświadczenie wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., że zawarta przez niego umowa o rejestrację akcji nie może stanowić podstawy do rejestracji praw poboru z tych akcji.
art. 19
(skreślony).
art. 20
1. Spółki prowadzące rynek regulowany w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są zobowiązane do dostosowania prowadzonej działalności do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Spółki prowadzące rynek regulowany zobowiązane są do dostosowania treści regulaminu, w zakresie o którym mowa w art. 28 ust. 2 pkt 13 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie warunków uznania informacji za równoważne informacjom bieżącym i okresowym, w przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym w rozumieniu art. 55a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Do osób wchodzących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w skład zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany nie stosuje się przepisu art. 25a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

4. Spółki prowadzące rynek regulowany w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) wykonują obowiązek, o którym mowa odpowiednio w art. 22 ust. 4 lub w art. 34 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz

2) przekazują Komisji Nadzoru Finansowego informacje, o których mowa odpowiednio w art. 22 ust. 4 i 5 lub w art. 34 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. Spółki prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy giełdę towarową są obowiązane, z zastrzeżeniem ust. 6, dostosować działalność do przepisów ustawy, o której mowa w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

6. Spółki prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy giełdę towarową w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w celu prowadzenia rynku pozagiełdowego są obowiązane uzyskać zezwolenie na prowadzenie rynku pozagiełdowego, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Prowadzenie giełdy towarowej w zakresie obrotu tymi instrumentami finansowymi, bez zezwolenia na prowadzenie rynku pozagiełdowego, w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie stanowi naruszenia przepisów ustawy, o której mowa w art. 1.
art. 55a UOferPubInstrFinSpółPub

art. 10 UObrótInstrFinans

art. 22 UObrótInstrFinans

art. 25a UObrótInstrFinans

art. 28 UObrótInstrFinans

art. 34 UObrótInstrFinans

art. 21
1. W przypadku zaistnienia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jednej z okoliczności określonych w art. 133 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, do ustalenia i sposobu wypłaty rekompensat stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. W odniesieniu do rat wnoszonych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stawki wpłat do systemu rekompensat określone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na rok 2008 zgodnie z art. 137 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w zakresie, w jakim odnoszą się do średniej wartości maklerskich instrumentów finansowych, należy stosować do średniej wartości instrumentów finansowych.
art. 133 UObrótInstrFinans

art. 137 UObrótInstrFinans


następne przepisy