poprzednie przepisy

art. 23
Finansowa spółka holdingowa będąca podmiotem dominującym wobec domu maklerskiego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jest obowiązana dostosować się do wymogu określonego w art. 103 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 103 ZmUObrótInstrFinans2009c

art. 24
Pozostają w mocy, udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie ustawy, o której mowa w art. 10, zezwolenia na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych będących energią elektryczną, limitami wielkości produkcji i emisji zanieczyszczeń lub prawami majątkowymi, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od energii elektrycznej
UGiełdyTow

art. 25
1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Za zachowania zaistniałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stanowiące naruszenie przepisów ustawy wymienionej w art. 1, art. 8 lub art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, sankcję administracyjną wymierza się według przepisów dotychczasowych, chyba że sankcja administracyjna wymierzona według ustawy wymienionej w art. 1, art. 8 lub art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą byłaby względniejsza dla strony postępowania.

3. W przypadku postępowań wszczętych na podstawie wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 69 ust. 1, art. 111 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, wnioskodawca jest obowiązany do dostosowania wniosku do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku, o którym mowa w ust. 3, następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, termin określony w art. 84 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, biegnie od momentu dostosowania wniosku do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
art. 111 UObrótInstrFinans

art. 119 UObrótInstrFinans

art. 69 UObrótInstrFinans

art. 84 UObrótInstrFinans

art. 26
Podmioty, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dokonały prawnych powiązań spełniających kryteria określone w art. 2 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 13, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przekażą Prezesowi Narodowego Banku Polskiego dokumenty, o których mowa w art. 17a ust. 1 tej ustawy, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 2 ust. 1 i art. 17a ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 13, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.
art. 17a UOstSystRozrachPapWart

art. 2 UOstSystRozrachPapWart

art. 27
Do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych na podstawie art. 17 ust. 1, art. 94 i art. 98 ust. 11, art. 105 ust. 2 oraz art. 128 ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 1, art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 4, oraz art. 13 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, pozostają w mocy przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, z wyjątkiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3, 6 i 7 ustawy, o której mowa w art. 1.

następne przepisy