poprzednie przepisy

art. 16
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.25)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) rynek usług świadczonych przez fundusze inwestycyjne i inne instytucje wspólnego inwestowania - w zakresie, w jakim do tych usług i podmiotów stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w pkt 3, oraz";

2) w art. 5:

a) uchyla się pkt 3,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,",

c) po pkt 6 dodaje się pkt 6a-6c w brzmieniu:

"6a) spółki prowadzące izbę rozliczeniową,

6b) spółki prowadzące izbę rozrachunkową,

6c) spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;";

3) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a. Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.26)) nie obejmuje wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa zezwoleń, ani zgód udzielonych przez Komisję oraz wpisów do rejestrów uzyskanych na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych.";

4) w art. 21 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

"11. Wymiana informacji dotyczących działalności firm inwestycyjnych, podmiotów organizujących rynek regulowany lub zawieranych transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, następuje w trybie określonym w art. 14 i 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającego środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. Urz. UE L 241 z 02.09.2006, str. 1).";

5) w art. 26 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) podmiotu nadzorowanego, o którym mowa w art. 5 pkt 1-6c i 8-15,";

6) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:

"Art. 37a. 1. Upoważnieni pracownicy urzędu Komisji mogą przeprowadzić w domu maklerskim wizytę nadzorczą w zakresie badania i oceny nadzorczej przestrzegania przez dom maklerski przepisów dotyczących adekwatności kapitałowej.

2. Wizyta nadzorcza może być także przeprowadzona w przypadku postępowań dotyczących wydania przez Komisję zgód, o których mowa w art. 98a ust. 4 i 5 oraz art. 105-105d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Do wizyty nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy art. 27 ust. 4, art. 28, art. 29 ust. 2 i 3 oraz art. 30-32 i art. 34.

4. Czas trwania wizyty nadzorczej nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

5. Za dzień zakończenia wizyty nadzorczej uważa się dzień, w którym dokonana została ostatnia czynność w siedzibie domu maklerskiego. O zakończeniu wizyty nadzorczej niezwłocznie pisemnie informuje się dom maklerski, w którym przeprowadzana była wizyta nadzorcza.";

7) w art. 38:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz do wydania dokumentu lub innego nośnika informacji można wezwać każdego, kto dysponuje określoną wiedzą, dokumentem lub nośnikiem. Przepis art. 30 ust. 3 stosuje się odpowiednio.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W toku postępowania wyjaśniającego do czynności podejmowanych wobec podmiotów, o których mowa w art. 5 pkt 1-15 i art. 26 ust. 1 pkt 2, lub wystawców instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi stosuje się odpowiednio art. 32 i art. 33.",

c) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) od podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne - udostępnienia informacji, stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną w rozumieniu odrębnej ustawy, w zakresie wykazu połączeń telefonicznych lub innych przekazów informacji, dotyczących podmiotu dokonującego czynności faktycznych lub prawnych mających związek z wyjaśnianymi faktami, z uwzględnieniem danych abonenta pozwalających na jego identyfikację, czasu ich dokonania i innych informacji związanych z połączeniem lub przekazem, niestanowiących treści przekazu;";

8) w art. 39:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W przypadku gdy z uzyskanych informacji, uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa określonego w art. 181-183 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wynika, że transakcja, która została dokonana lub ma zostać dokonana, może mieć związek z popełnieniem tego przestępstwa, Przewodniczący Komisji lub jego zastępca może wystąpić do podmiotu nadzorowanego z pisemnym żądaniem dokonania blokady prowadzonego przez ten podmiot:

1) rachunku papierów wartościowych,

2) innego rachunku, na którym są zapisywane instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi,

3) rachunku pieniężnego

- na okres nie dłuższy niż 48 godzin od momentu wskazanego w żądaniu. Równocześnie z żądaniem Przewodniczący Komisji lub jego zastępca składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, załączając informacje i dokumenty dotyczące blokowanego rachunku.

2. Przez blokadę rachunku, o której mowa w ust. 1, rozumie się czasowe uniemożliwienie dysponowania i korzystania z całości lub części instrumentów finansowych lub środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, w tym również przez podmiot nadzorowany, z wyłączeniem dokonania rozliczeń w instrumentach finansowych lub środkach pieniężnych wynikających z transakcji zawartych i zobowiązań wynikających z nabytych instrumentów finansowych przed otrzymaniem żądania, o którym mowa w ust. 1.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Pisemne żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać datę wystąpienia z żądaniem, zakres oraz termin dokonania blokady rachunku.".
art. 17
W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

"Art. 6a. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, może określić właściwość powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach o poszczególne przestępstwa przeciwko rynkowi finansowemu, mając na względzie zapewnienie sprawnego toku postępowania karnego.".
art. 18
Przepis art. 5 ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do umów o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że emitent, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złoży oświadczenie wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., że zawarta przez niego umowa o rejestrację akcji nie może stanowić podstawy do rejestracji praw poboru z tych akcji.
art. 19
(skreślony).
art. 20
1. Spółki prowadzące rynek regulowany w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są zobowiązane do dostosowania prowadzonej działalności do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Spółki prowadzące rynek regulowany zobowiązane są do dostosowania treści regulaminu, w zakresie o którym mowa w art. 28 ust. 2 pkt 13 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie warunków uznania informacji za równoważne informacjom bieżącym i okresowym, w przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym w rozumieniu art. 55a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Do osób wchodzących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w skład zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany nie stosuje się przepisu art. 25a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

4. Spółki prowadzące rynek regulowany w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) wykonują obowiązek, o którym mowa odpowiednio w art. 22 ust. 4 lub w art. 34 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz

2) przekazują Komisji Nadzoru Finansowego informacje, o których mowa odpowiednio w art. 22 ust. 4 i 5 lub w art. 34 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. Spółki prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy giełdę towarową są obowiązane, z zastrzeżeniem ust. 6, dostosować działalność do przepisów ustawy, o której mowa w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

6. Spółki prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy giełdę towarową w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w celu prowadzenia rynku pozagiełdowego są obowiązane uzyskać zezwolenie na prowadzenie rynku pozagiełdowego, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Prowadzenie giełdy towarowej w zakresie obrotu tymi instrumentami finansowymi, bez zezwolenia na prowadzenie rynku pozagiełdowego, w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie stanowi naruszenia przepisów ustawy, o której mowa w art. 1.
art. 55a UOferPubInstrFinSpółPub

art. 10 UObrótInstrFinans

art. 22 UObrótInstrFinans

art. 25a UObrótInstrFinans

art. 28 UObrótInstrFinans

art. 34 UObrótInstrFinans


następne przepisy