poprzednie przepisy

art. 18
Świadczenia, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2, są przekazywane na rachunek przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych, który niezwłocznie wypłaca je pracownikom oraz odprowadza należne składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
art. 14 UŁagodzSkutkówKryzysu

art. 19
Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2,

2) wzór wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1,

3) wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1,

4) wzór wykazu, o którym mowa w art. 17 ust. 2,

5) zakres informacji niezbędnych do zawarcia umowy,

6) wymagane dokumenty uzasadniające wniosek

- mając na uwadze prawidłowość dysponowania środkami Funduszu, a także konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy z zasadami przyznawania pomocy publicznej.
art. 14 UŁagodzSkutkówKryzysu

art. 16 UŁagodzSkutkówKryzysu

art. 17 UŁagodzSkutkówKryzysu

art. 20
Dysponent Funduszu może upoważnić Dyrektora Krajowego Biura Funduszu do wykonania czynności, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 17 ust. 1, w całości lub w części.
art. 14 UŁagodzSkutkówKryzysu

art. 17 UŁagodzSkutkówKryzysu

art. 21
W sytuacji gdy pomoc, o której mowa w art. 14 ust. 1, zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu kwoty pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia następnego po dniu wypłaty.
art. 14 UŁagodzSkutkówKryzysu


Rozdział 4

Zasady dofinansowania kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz wypłaty stypendiów dla pracowników


następne przepisy