poprzednie przepisy

art. 13
1. Zwrot pomocy przyznanej na podstawie ustawy rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły dwa lata od zaprzestania płatności rat pomocy i jest dokonywany przez 8 kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy Funduszu Pracy właściwego powiatowego urzędu pracy.

2. Właściwy starosta informuje uprawnionego, co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanej pomocy, o wysokości miesięcznej raty, a także wskazuje numer rachunku bankowego Funduszu Pracy powiatowego urzędu pracy, na który dokonuje się wpłat.

3. Powiatowy urząd pracy przekazuje środki wpłacone z tytułu zwrotu pomocy na rachunek dysponenta Funduszu Pracy.
art. 14
W przypadku zbycia przez kredytobiorcę przedmiotu kredytowania objętego pomocą zwrot pomocy jest dokonywany w terminie 30 dni od dnia zbycia.
art. 15
1. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lub art. 14, właściwy starosta wzywa uprawnionego do dokonania płatności, wyznaczając termin jej dokonania nie dłuższy niż 30 dni.

2. W przypadku niedokonania płatności w terminie określonym w wezwaniu, starosta wydaje decyzję w sprawie zwrotu pomocy.
art. 13 UPomocPaństwSpłKredytBezrob

art. 14 UPomocPaństwSpłKredytBezrob

art. 16
. Osoba, która otrzymała pomoc nienależną na podstawie przepisów ustawy, dokonuje zwrotu środków równych kwocie przyznanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek instytucji kredytującej środków z tytułu pomocy. Zwrot środków następuje na rachunek bankowy Funduszu Pracy właściwego powiatowego urzędu pracy w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji w sprawie pomocy nienależnej.

2. Za pomoc nienależną uważa się pomoc wypłaconą:

1) pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zaprzestania płatności rat pomocy;

2) na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd starosty przez osobę, której pomoc przyznano.

3. Decyzję w sprawie pomocy nienależnej wydaje starosta, który pomoc przyznał. Decyzję doręcza się osobie, której pomoc przyznano.
art. 17
1. W zakresie nieuregulowanym ustawą do należności z tytułu zwrotów pomocy, o których mowa w art. 13, 14 i 16, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), z tym że zamiast odsetek za zwłokę nalicza się odsetki ustawowe.

2. Egzekucję należności z tytułu zwrotów pomocy, o których mowa w art. 13, 14 i 16, prowadzi starosta w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Starosta może odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub umorzyć w całości albo w części należności, o których mowa w art. 13, 14 i 16. Przepisy art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.
art. 21 UOrdynPodatk

art. 76 UPromocjaZatrudInstytRynkuPracy

art. 13 UPomocPaństwSpłKredytBezrob

art. 14 UPomocPaństwSpłKredytBezrob

art. 16 UPomocPaństwSpłKredytBezrob


następne przepisy