poprzednie przepisy

art. 10
Decyzja wygasa w razie:

1) utraty statusu bezrobotnego, z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym utrata tego statusu nastąpiła;

2) zbycia przedmiotu kredytowania, z dniem zbycia;

3) wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego, z dniem upływu okresu wypowiedzenia;

4) podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania, z dniem podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej;

5) spłaty kredytu, z dniem dokonania spłaty ostatniej raty.
art. 11
1. Środki Funduszu Pracy, z których jest finansowana pomoc oraz koszty jej realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego są przekazywane na wyodrębniony rachunek w Banku przez ministra właściwego do spraw pracy z utworzonej na ten cel rezerwy.

2. Sposób przekazywania i rozliczania środków, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem przypadku określonego w ust. 6, określa umowa zawarta między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a dysponentem Funduszu Pracy.

3. Dysponent Funduszu Pracy przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, na wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie 7 dni od dnia złożenia zapotrzebowania na te środki.

4. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje rozliczenia otrzymanych środków w terminie 20 dni po upływie miesiąca, w którym przekazano środki na realizację pomocy.

5. Bankowi Gospodarstwa Krajowego przysługuje prowizja z tytułu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy w wysokości określonej w umowie, o której mowa w ust. 2, nie wyższej jednak niż 1,5 % kwoty środków przekazanych przez Bank z tytułu pomocy.

6. Jeżeli wysokość środków, o których mowa w ust. 1, nie pozwala na dokonanie płatności rat pomocy w wysokości wynikającej z decyzji, Bank Gospodarstwa Krajowego dokona płatności z własnych środków, a dysponent Funduszu Pracy zwróci Bankowi wypłaconą kwotę wraz z odsetkami określonymi w umowie, o której mowa w ust. 2.
art. 12
Bank Gospodarstwa Krajowego informuje właściwego starostę o wysokości środków przekazanych z tytułu dokonywanych płatności rat pomocy oraz terminach ich przekazania na rachunek instytucji kredytującej.
art. 13
1. Zwrot pomocy przyznanej na podstawie ustawy rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły dwa lata od zaprzestania płatności rat pomocy i jest dokonywany przez 8 kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy Funduszu Pracy właściwego powiatowego urzędu pracy.

2. Właściwy starosta informuje uprawnionego, co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanej pomocy, o wysokości miesięcznej raty, a także wskazuje numer rachunku bankowego Funduszu Pracy powiatowego urzędu pracy, na który dokonuje się wpłat.

3. Powiatowy urząd pracy przekazuje środki wpłacone z tytułu zwrotu pomocy na rachunek dysponenta Funduszu Pracy.
art. 14
W przypadku zbycia przez kredytobiorcę przedmiotu kredytowania objętego pomocą zwrot pomocy jest dokonywany w terminie 30 dni od dnia zbycia.

następne przepisy