poprzednie przepisy

art. 8
1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje pomoc na podstawie decyzji.

2. W przypadku otrzymania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kopii decyzji w terminie późniejszym niż 3 dni robocze przed terminem najbliższej płatności raty pomocy wynikającej z decyzji, Bank dokona pierwszej płatności raty pomocy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania kopii tej decyzji.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 5, Bank Gospodarstwa Krajowego dokona pierwszej płatności raty w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania kopii postanowienia o sprostowaniu błędów w wydanej decyzji albo informacji o braku podstaw do wydania postanowienia.
art. 7 UPomocPaństwSpłKredytBezrob

art. 9
1. Bank Gospodarstwa Krajowego jest niezwłocznie powiadamiany przez:

1) powiatowy urząd pracy – o utracie statusu bezrobotnego przez uprawnionego;

2) instytucję kredytującą – o zbyciu przedmiotu kredytowania, wypowiedzeniu umowy kredytu mieszkaniowego albo dokonaniu jego spłaty;

3) uprawnionego – o zbyciu przedmiotu kredytowania, wypowiedzeniu umowy kredytu mieszkaniowego albo podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego zaprzestaje przekazywania rat pomocy z dniem otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 10 pkt 1. O zaprzestaniu przekazywania rat pomocy Bank zawiadamia starostę i uprawnionego.
art. 10 UPomocPaństwSpłKredytBezrob

art. 10
Decyzja wygasa w razie:

1) utraty statusu bezrobotnego, z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym utrata tego statusu nastąpiła;

2) zbycia przedmiotu kredytowania, z dniem zbycia;

3) wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego, z dniem upływu okresu wypowiedzenia;

4) podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania, z dniem podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej;

5) spłaty kredytu, z dniem dokonania spłaty ostatniej raty.
art. 11
1. Środki Funduszu Pracy, z których jest finansowana pomoc oraz koszty jej realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego są przekazywane na wyodrębniony rachunek w Banku przez ministra właściwego do spraw pracy z utworzonej na ten cel rezerwy.

2. Sposób przekazywania i rozliczania środków, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem przypadku określonego w ust. 6, określa umowa zawarta między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a dysponentem Funduszu Pracy.

3. Dysponent Funduszu Pracy przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, na wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie 7 dni od dnia złożenia zapotrzebowania na te środki.

4. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje rozliczenia otrzymanych środków w terminie 20 dni po upływie miesiąca, w którym przekazano środki na realizację pomocy.

5. Bankowi Gospodarstwa Krajowego przysługuje prowizja z tytułu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy w wysokości określonej w umowie, o której mowa w ust. 2, nie wyższej jednak niż 1,5 % kwoty środków przekazanych przez Bank z tytułu pomocy.

6. Jeżeli wysokość środków, o których mowa w ust. 1, nie pozwala na dokonanie płatności rat pomocy w wysokości wynikającej z decyzji, Bank Gospodarstwa Krajowego dokona płatności z własnych środków, a dysponent Funduszu Pracy zwróci Bankowi wypłaconą kwotę wraz z odsetkami określonymi w umowie, o której mowa w ust. 2.
art. 12
Bank Gospodarstwa Krajowego informuje właściwego starostę o wysokości środków przekazanych z tytułu dokonywanych płatności rat pomocy oraz terminach ich przekazania na rachunek instytucji kredytującej.

następne przepisy