poprzednie przepisy

art. 16
. Osoba, która otrzymała pomoc nienależną na podstawie przepisów ustawy, dokonuje zwrotu środków równych kwocie przyznanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek instytucji kredytującej środków z tytułu pomocy. Zwrot środków następuje na rachunek bankowy Funduszu Pracy właściwego powiatowego urzędu pracy w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji w sprawie pomocy nienależnej.

2. Za pomoc nienależną uważa się pomoc wypłaconą:

1) pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zaprzestania płatności rat pomocy;

2) na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd starosty przez osobę, której pomoc przyznano.

3. Decyzję w sprawie pomocy nienależnej wydaje starosta, który pomoc przyznał. Decyzję doręcza się osobie, której pomoc przyznano.
art. 17
1. W zakresie nieuregulowanym ustawą do należności z tytułu zwrotów pomocy, o których mowa w art. 13, 14 i 16, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), z tym że zamiast odsetek za zwłokę nalicza się odsetki ustawowe.

2. Egzekucję należności z tytułu zwrotów pomocy, o których mowa w art. 13, 14 i 16, prowadzi starosta w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Starosta może odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub umorzyć w całości albo w części należności, o których mowa w art. 13, 14 i 16. Przepisy art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.
art. 21 UOrdynPodatk

art. 76 UPromocjaZatrudInstytRynkuPracy

art. 13 UPomocPaństwSpłKredytBezrob

art. 14 UPomocPaństwSpłKredytBezrob

art. 16 UPomocPaństwSpłKredytBezrob

art. 18
Organem wyższego stopnia w stosunku do starosty w sprawach określonych ustawą jest wojewoda.
art. 19
Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza kwartalne informacje o wysokości i przebiegu wypłaty pomocy przyznanej na podstawie ustawy i przekazuje je dysponentowi Funduszu Pracy do 20 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału.
art. 20
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 dodaje się pkt 134 w brzmieniu:

„134) kwoty należności umorzonych na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. Nr 115, poz. 964).”.

następne przepisy