poprzednie przepisy


Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

art. 40
Rejestr znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych prowadzony na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 43 staje się rejestrem w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.
art. 41
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2, art. 19 ust. 5 oraz art. 28 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 43, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2, art. 20 ust. 4 oraz art. 32 ust. 3 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.
art. 19 UTowaryPaczkowane

art. 20 UTowaryPaczkowane

art. 28 UTowaryPaczkowane

art. 32 UTowaryPaczkowane

art. 43 UTowaryPaczkowane

art. 7 UTowaryPaczkowane

art. 42
Towary paczkowane oznaczone znakiem „e” zgodnie z wzorem określonym w dotychczasowych przepisach mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 10 kwietnia 2011 r.
art. 43
Traci moc ustawa z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409, z późn. zm.).

następne przepisy