poprzednie przepisy

art. 34
Kto paczkuje lub wprowadza do obrotu towary paczkowane, naruszając przepisy art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 3 oraz art. 13 ust. 1 i 3, podlega karze grzywny do 3 000 złotych.
art. 12 UTowaryPaczkowane

art. 13 UTowaryPaczkowane

art. 6 UTowaryPaczkowane

art. 7 UTowaryPaczkowane

art. 8 UTowaryPaczkowane

art. 35
1. Kto produkuje lub wprowadza do obrotu butelki miarowe niespełniające wymagań metrologicznych określonych w załączniku nr 4 do ustawy, podlega karze grzywny.

2. Kto produkuje lub wprowadza do obrotu butelki miarowe, naruszając przepisy art. 23, art. 24, art. 28 ust. 1 i 3, art. 29 ust. 1 i 3 oraz art. 30 ust. 1, 3 i 5, podlega karze grzywny do 3 000 złotych.
art. 23 UTowaryPaczkowane

art. 24 UTowaryPaczkowane

art. 28 UTowaryPaczkowane

art. 29 UTowaryPaczkowane

art. 30 UTowaryPaczkowane

art. 36
Kto, będąc odpowiedzialnym za działalność produkcyjną lub kontrolę wewnętrzną, nie przestrzega obowiązków wynikających z przyjętego systemu kontroli wewnętrznej butelek miarowych lub prowadzi wymaganą dokumentację tego systemu nierzetelnie, podlega karze grzywny do 1 000 złotych.
art. 37
Postępowanie w sprawach o czyny określone w art. 33 – 36 następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651).
KPSprWykr

art. 33 UTowaryPaczkowane

art. 34 UTowaryPaczkowane

art. 35 UTowaryPaczkowane

art. 36 UTowaryPaczkowane


Rozdział 6

Zmiany w przepisach obowiązujących


następne przepisy