poprzednie przepisy

art. 4
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) w art. 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje kwoty pobranych opłat, o których mowa w ust. 1, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu ich otrzymania, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg krajowych oraz na potrzeby gromadzenia danych o drogach publicznych i sporządzania informacji o sieci dróg publicznych, jak również na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowy autostrad oraz na druk kart opłat za przejazd po drogach krajowych, a także na wypłaty zwrotu środków finansowych, o którym mowa w art. 37a ust. 6 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.[11])).”.
art. 5
W ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 23, poz. 136 oraz z 2008 r. Nr 218, poz. 1391) w art. 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli przedsięwzięcie drogowe jest finansowane z wykorzystaniem środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3:

1) uwzględnia się je w planie finansowym Krajowego Funduszu Drogowego;

2) spółka zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą sposób i terminy wypłat na rzecz wykonawców przedsięwzięć drogowych ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.”.
art. 6
1. Bank Gospodarstwa Krajowego opracowuje na 2009 r. projekt planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w art. 39n ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, podlega, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) uzgodnieniu z:

a) ministrem właściwym do spraw transportu,

b) ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w zakresie finansowym;

2) zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie środków przeznaczonych na realizację inwestycji finansowanych z programów operacyjnych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

3. Przepis art. 39n ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się odpowiednio.
art. 39n UAutostrPł

art. 99 UFinansePub2005

art. 7
W 2009 r. środki Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w art. 39a ustawy wymienionej w art. 1, mogą być także przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie przejęcia nieruchomości pod drogi krajowe, przygotowania, remontu, utrzymania i ochrony inwestycji drogowych realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
art. 39a UAutostrPł

art. 8
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 7, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

koniec tekstu