poprzednie przepisy

art. 6
1. Banki krajowe wykonujące działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119), uprawnione do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wykonują czynności, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, są obowiązane dostosować swoją działalność do wymogów określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Podmioty prowadzące działalność maklerską, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wykonują czynności, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, są uprawnione do wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, pod warunkiem dostosowania swojej działalności do wymogów określonych w tej ustawie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, spełniające warunki określone w art. 32 ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane dostosować swoją działalność do wymogów ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 32 UFundInwest

art. 69 UObrótInstrFinans

art. 70 UObrótInstrFinans

art. 7
W przypadku towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi, których są jedynymi uczestnikami w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, okres, o którym mowa w art. 1 pkt 31 i 105, liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 8
1. Zezwolenia udzielone podmiotom na zawarcie umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności z funduszem, o którym mowa w art. 183 ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają w mocy do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania takiej umowy.

2. W przypadku podmiotu posiadającego zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 225a pkt 5, art. 226 ust. 1 pkt 7 i art. 234 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

3. Podmiot posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, który po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zaprzestał wykonywania działalności określonej w ustawie, o której mowa w art. 1, ma obowiązek archiwizowania i przechowywania, przez 5 lat od dnia zaprzestania tej działalności, dokumentów oraz innych nośników informacji związanych z wykonywaniem tej działalności.

4. Upoważniony przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego ma prawo wstępu do siedziby lub lokalu podmiotu przechowującego dokumenty i inne nośniki informacji, o których mowa w ust. 3, celem wglądu do tych dokumentów i nośników.

5. Do postępowania kontrolnego lub wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 4, stosuje się przepisy o postępowaniu kontrolnym i wyjaśniającym, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.).

6. Na pisemne żądanie Komisji Nadzoru Finansowego lub jej upoważnionego przedstawiciela podmiot przechowujący dokumenty, o których mowa w ust. 3, jest obowiązany do niezwłocznego sporządzenia i przekazania kopii tych dokumentów.
art. 183 UFundInwest

art. 225a UFundInwest

art. 226 UFundInwest

art. 234 UFundInwest

art. 24 UNadzórRynekKapitał

art. 9
Do przekształceń funduszy, które rozpoczęły się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
art. 10
1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Za zachowania zaistniałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stanowiące naruszenie przepisów ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, sankcję administracyjną wymierza się według przepisów dotychczasowych, chyba że sankcja administracyjna wymierzona według przepisów ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, byłaby względniejsza dla strony postępowania.

następne przepisy