poprzednie przepisy

art. 9
Do przekształceń funduszy, które rozpoczęły się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
art. 10
1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Za zachowania zaistniałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stanowiące naruszenie przepisów ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, sankcję administracyjną wymierza się według przepisów dotychczasowych, chyba że sankcja administracyjna wymierzona według przepisów ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, byłaby względniejsza dla strony postępowania.
art. 11
Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 225 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują moc przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 225 UFundInwest

art. 12
Oddział spółki zarządzającej prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jest obowiązany, w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców.
art. 13
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 30, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 100, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu