poprzednie przepisy

art. 14
Do celów stosowania przepisów prawa celnego każda osoba pośrednio lub bezpośrednio uczestnicząca w operacjach dokonywanych w ramach wymiany towarowej dostarcza organom celnym, na ich żądanie i w ewentualnie wyznaczonym terminie, wszelkie dokumenty i informacje, w jakiejkolwiek formie, jak również udziela im wszelkiej niezbędnej pomocy.
art. 15
Każda informacja o charakterze poufnym lub udzielona na zasadach poufności jest chroniona tajemnicą zawodową. Właściwe organy nie ujawniają jej bez wyraźnego pozwolenia osoby lub organu, które jej udzieliły. Przekazywanie informacji jest jednak dozwolone w przypadku gdy właściwe organy zostaną do tego zobowiązane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w związku z procedurami prawnymi. Ujawnienie lub przekazanie informacji odbywa się z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie danych, w szczególności dyrektywy 95/46/WE i rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

art. 16
Osoby, których to dotyczy, przechowują do celów kontroli celnej przez okres określony obowiązującymi przepisami i nie krócej niż trzy lata dokumenty wymienione w art. 14, w jakiejkolwiek by były postaci. Okres ten rozpoczyna swój bieg z końcem roku, w którym:

a) przyjęto zgłoszenie o dopuszczenie towarów do obrotu lub zgłoszenie do wywozu – w przypadku towarów dopuszczonych do obrotu w innych przypadkach niż stanowi lit. b) lub w przypadku towarów zgłoszonych do wywozu;

b) towary przestają być pod dozorem celnym – w przypadku towarów dopuszczonych do obrotu z zastosowaniem zerowej lub obniżonej stawki należności celnych przywozowych ze względu na przeznaczenie;

c) odpowiednia procedura celna zostaje zakończona – w przypadku towarów objętych innymi procedurami celnymi;

d) towary opuszczają przedsiębiorstwo – w przypadku towarów umieszczonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym;

Bez uszczerbku dla przepisu drugiego zdania art. 221 ust. 3 w przypadku, w którym kontrola celna przeprowadzona w zakresie długu celnego wykaże konieczność wprowadzenia korekty zaksięgowania tego długu, dokumenty są przechowywane w czasie przekraczającym wymieniony termin, przez okres umożliwiający jego skorygowanie i sprawdzenie.
art. 17
Jeżeli okres, data lub termin zostały wyznaczone zgodnie z przepisami prawa celnego w celu jego stosowania, okres nie może zostać przekroczony, a data ani termin – odroczone, poza wypadkami wyraźnie określonymi w tych przepisach.
art. 18
1. Równowartość ecu w walutach krajowych stosowana w ramach przepisów celnych określana jest raz do roku. Zastosowane w tym przeliczeniu kursy są kursami z pierwszego dnia roboczego miesiąca października, z mocą od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Jeżeli dla danej waluty krajowej kurs taki nie jest dostępny, należy zastosować kurs wymiany z ostatniego dnia, dla którego kurs został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

2. Jednakże w przypadku gdy zmiana dwustronnego kursu centralnego jednej lub kilku walut krajowych następuje:

a) w okresie roku kalendarzowego – zmienione kursy stosowane są do przeliczaniu ecu na waluty krajowe do celów określania klasyfikacji taryfowej towarów oraz należności celnych i opłat o skutku równoważnym. Zaczynają one obowiązywać dziesiątego dnia po dniu, w którym kursy te stają się dostępne.

b) po pierwszym dniu roboczym miesiąca października – zmienione kursy stosowane są do przeliczania ecu na waluty krajowe do celów określania klasyfikacji taryfowej towarów oraz należności celnych i opłat o skutku równoważnym i są stosowane, bez uszczerbku dla ust. 1, przez cały następny rok kalendarzowy, o ile w tym roku nie nastąpi żadna zmiana dwustronnych kursów centralnych, w którym to przypadku ma zastosowanie lit. a).

"Kursy zmienione" oznaczają kursy z pierwszego dnia następującego po zmianie dwustronnych kursów centralnych, w którym takie kursy stają się dostępne dla wszystkich walut krajowych.

następne przepisy