poprzednie przepisy

artykuł 1
W Konwencji o Europolu wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Cel

1. Celem Europolu jest, w ramach współpracy organów policji Państw Członkowskich zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, poprawa, za pomocą środków, o których mowa w niniejszej Konwencji, skuteczności i współpracy między właściwymi władzami Państw Członkowskich w zapobieganiu i zwalczaniu poważnej przestępczości międzynarodowej, wszędzie tam, gdzie istnieją faktyczne przesłanki lub wystarczające powody, świadczące o zaangażowaniu zorganizowanej struktury przestępczej i objęciu dwóch lub więcej Państw Członkowskich w takiej mierze, że ze względu na skalę, znaczenie oraz konsekwencje tych przestępstw, wymagane jest wspólne działanie Państw Członkowskich. Dla celów niniejszej Konwencji następujące przestępstwa traktowane są jako poważne przestępstwa międzynarodowe: przestępstwa popełnione lub zaplanowane w ramach działalności terrorystycznej przeciwko życiu, zdrowiu i wolności osobistej lub własności, nielegalny handel narkotykami, pranie pieniędzy, nielegalny handel substancjami nuklearnymi i radioaktywnymi, przemyt nielegalnych imigrantów, handel ludźmi, przestępstwa związane z pojazdami silnikowymi oraz przestępstwa wymienione w załączniku lub ich szczególne odmiany.

2. Na wniosek Zarządu Rada określa jednomyślnie priorytety Europolu w zakresie zwalczania i zapobiegania różnym formom poważnej przestępczości międzynarodowej, w ramach przysługujących mu uprawnień.

3. Kompetencje Europolu w odniesieniu do powyższych przestępstw lub ich szczególnych odmian obejmują także przestępstwa z nimi powiązane. Nie obejmują one jednak przestępstw źródłowych dla prania pieniędzy, w odniesieniu do których to przestępstw Europol nie posiada kompetencji na mocy ust. 1.

Następujące przestępstwa są uważane za powiązane i są brane pod uwagę zgodnie z procedurami określonymi w art. 8 i 10:

- przestępstwa mające na celu uzyskanie środków służących do popełniania przestępstw leżących w zakresie kompetencji Europolu,

- przestępstwa mające na celu ułatwienie popełnienia lub popełnienie przestępstw leżących w zakresie kompetencji Europolu,

- przestępstwa mające na celu zapewnienie bezkarności za przestępstwa leżące w zakresie kompetencji Europolu.

4. Do celów niniejszej Konwencji, "właściwe organy" oznaczają wszystkie instytucje publiczne w Państwach Członkowskich odpowiedzialne zgodnie z prawem krajowym za zapobieganie i zwalczanie przestępstw."

2. W art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) Ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W związku ze swoim celem określonym w art. 2 ust. 1, Europol może dodatkowo, w ramach zasobów osobowych i budżetowych, jakimi dysponuje oraz w granicach ustalonych przez Zarząd, wspierać Państwa Członkowskie poprzez doradztwo i badania w następujących obszarach:

1) szkolenia członków właściwych organów;

2) organizacji i wyposażenia tych organów poprzez ułatwienie wzajemnej pomocy technicznej między Państwami Członkowskimi;

3) metod zapobiegania przestępczości;

4) technicznych i kryminalistycznych metod policyjnych oraz procedur dochodzeniowych.";

b) dodaje się następujący ustęp:

"4. Bez uszczerbku dla Konwencji o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. oraz protokołu do niej, Europol pełni również rolę punktu kontaktowego Unii Europejskiej w jej kontaktach z państwami i organizacjami trzecimi w sprawach zwalczania fałszowania waluty euro."

3. W art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) Ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jednostka narodowa jest jedynym organem pośredniczącym w kontaktach między Europolem a właściwymi organami krajowymi. Państwa Członkowskie mogą jednak dopuścić bezpośrednie kontakty między wyznaczonymi właściwymi organami a Europolem zgodnie z warunkami określonymi przez dane Państwo Członkowskie, łącznie z wcześniejszym zaangażowaniem jednostki narodowej.

Jednostka narodowa otrzymuje w tym samym czasie od Europolu wszystkie informacje wymienione w trakcie bezpośrednich kontaktów między Europolem a wyznaczonymi właściwymi organami. Stosunki między jednostką narodową a właściwymi organami reguluje prawo krajowe, w szczególności właściwe krajowe wymogi konstytucyjne.";

b) w ust. 5 wyrażenie "określonych w art. K.2 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej" otrzymuje brzmienie "w związku z utrzymaniem porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego";

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Szefowie jednostek narodowych zbierają się regularnie w celu udzielenia wsparcia Europolowi, z własnej inicjatywy lub na wniosek, poprzez doradztwo.";

4. Dodaje się następujący artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 6a

Przetwarzanie informacji przez Europol

Celem wykonywania swoich zadań Europol może także przetwarzać dane, aby stwierdzić, czy mają one znaczenie dla powierzonych mu zadań i czy mogą zostać włączone do komputerowego systemu zgromadzonych informacji, o którym mowa w art. 6 ust. 1.

Umawiające się Strony zebrane w Radzie, stanowiąc większością dwóch trzecich głosów, określają warunki przetwarzania danych, w szczególności dotyczące dostępu do nich oraz ich wykorzystania, jak i terminów ich przechowywania i usuwania, które nie mogą być dłuższe niż 6 miesięcy, z należytym uwzględnieniem zasad określonych w art. 14, Zarząd przygotowuje decyzję Umawiających się Stron i konsultuje się ze wspólnym organem nadzorczym, o którym mowa w art. 24."

5. W art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"1. Jednostki narodowe, oficerowie łącznikowi, Dyrektor, zastępcy dyrektora lub należycie umocowani urzędnicy Europolu mają prawo do wprowadzania danych bezpośrednio do systemu informacyjnego i ich wyszukiwania."

b) dodaje się następujący ustęp:

"4. Poza jednostkami narodowymi i osobami określonymi w ust. 1, z systemu informatycznego Europolu mogą także korzystać właściwe organy wyznaczone do tego celu przez Państwo Członkowskie. Jednakże wyszukiwanie prowadzone w systemie umożliwia jedynie uzyskanie informacji o tym, czy poszukiwane dane znajdują się w systemie informacyjnym Europolu. Dalsze informacje można uzyskać poprzez jednostkę narodową Europolu.

Dane dotyczące wyznaczonych właściwych organów, łącznie z późniejszymi zmianami są przekazywane Sekretariatowi Generalnemu Rady, który publikuje je w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej."

6. W art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

"1. O ile jest to niezbędne do osiągnięcia celu ustanowionego w art. 2 ust. 1, Europol, poza danymi o charakterze nieosobowym, może przechowywać, zmieniać i wykorzystywać w innych plikach dane dotyczące przestępstw objętych kompetencją Europolu, łącznie z danymi dotyczącymi przestępstw powiązanych, określonych w art. 2 ust. 3 akapit drugi, które przeznaczone są do szczególnych analiz i dotyczą:":

b) w ust. 2 pkt 1 wprowadza się następujące zmiany

"1) analityków i innych urzędników Europolu wyznaczonych przez dyrekcję Europolu;".

c) po ust. 2 pkt 2 dodaje się akapit w brzmieniu: "Jedynie analitycy są uprawnieni do wprowadzania i zmiany danych w określonym pliku; wszyscy uczestnicy mogą wyszukiwać dane w pliku."

d) w ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:

"5. W zakresie, w jakim Europol jest uprawniony na mocy aktu prawnego Unii Europejskiej lub aktu prawa międzynarodowego do uzyskania komputerowego dostępu do danych z innych systemów informacyjnych, Europol może wyszukiwać dane osobowe takimi sposobami, o ile jest to konieczne do wykonywania jego zadań na mocy art. 3 ust. 1 pkt 2. Obowiązujące przepisy Unii Europejskiej lub międzynarodowego aktu prawnego regulują wykorzystanie tych danych przez Europol.";

e) ust. 8 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "Decyzje o rozpowszechnianiu lub wykorzystaniu operacyjnym udostępnionych danych są podejmowane przez Państwo Członkowskie, które udostępniło dane Europolowi. Jeżeli nie można stwierdzić które Państwo Członkowskie udostępniło dane Europolowi, decyzję o rozpowszechnianiu lub wykorzystaniu operacyjnym danych podejmują uczestnicy analizy. Państwo Członkowskie lub wezwany ekspert włączający się w prace nad analizą nie może w szczególności rozpowszechniać ani wykorzystywać danych bez uprzedniej zgody Państw Członkowskich, które uczestniczyły w pracach od samego początku."

f) dodaje się następujący ustęp:

"9. Europol ma prawo zaprosić ekspertów państw trzecich lub instytucji trzecich w rozumieniu ust. 4 do włączenia się do działań grupy analityków, o ile:

1) między Europolem a państwem trzecim lub instytucją trzecią obowiązuje umowa zawierająca odpowiednie postanowienia dotyczące wymiany informacji, w tym przekazywania danych osobowych, jak i poufności wymienianych informacji;

2) włączenie się ekspertów państwa trzeciego lub instytucji trzeciej leży w interesie Państw Członkowskich;

3) państwo trzecie lub instytucja trzecia jest bezpośrednio zainteresowana analizą; i

4) wszyscy uczestnicy w rozumieniu ust. 2 zgadzają się na udział ekspertów państwa trzeciego lub instytucji trzeciej.

Włączenie się ekspertów państwa trzeciego lub instytucji trzeciej do grupy analityków jest przedmiotem uzgodnienia między Europolem a państwem trzecim lub instytucją trzecią. Zasady regulujące tego rodzaju uzgodnienia określane są przez Zarząd większością dwóch trzecich głosów jego członków.

Szczegóły uzgodnień pomiędzy Europolem a państwem trzecim lub instytucją trzecią przedkładane są wspólnemu organowi nadzorczemu, o którym mowa w art. 24, który może przekazać Zarządowi wszelkie uwagi, które uważa za konieczne."

7. Art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 12

Polecenie otwarcia pliku z danymi

1. Dla każdego komputerowego pliku, zawierającego dane osobowe, zarządzanego przez Europol do celów wykonywania jego zadań, określonych w art. 10, Europol ustala następujące elementy polecenia otwarcia pliku:

1) nazwę pliku;

2) przeznaczenie pliku;

3) grupy osób, których dane są gromadzone;

4) charakter gromadzonych danych oraz jakichkolwiek innych danych wymienionych w art. 6 zdanie pierwsze Konwencji Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 roku, które są bezwzględnie konieczne;

5) rodzaj danych osobowych wykorzystywanych do otwarcia pliku;

6) źródło danych lub wprowadzającego dane, które mają być gromadzone;

7) warunki, na jakich dane osobowe zgromadzone w pliku mogą być przekazywane, do jakich odbiorców i zgodnie z jaką procedurą;

8) terminy badania i czas przechowywania;

9) sposób ustanowienia systemu logowania się dla celu audytu.

2. Zarząd oraz wspólny organ nadzorczy, przewidziany w art. 24 są niezwłocznie informowane przez Dyrektora Europolu o poleceniu otwarcia pliku z danymi i otrzymują odpowiednią dokumentację.

Wspólny organ nadzorczy może przekazać Zarządowi wszelkie uwagi, które uzna za konieczne. Dyrektor Europolu może wystąpić do wspólnego organu nadzorczego z wnioskiem o uczynienie tego w określonym terminie.

3. Zarząd może w każdej chwili polecić Dyrektorowi Europolu zmianę polecenia otwarcia lub zamknięcie pliku. Zarząd decyduje, w odniesieniu do jakich danych taka zmiana lub zamknięcie będzie skuteczne.

4. Plik z danymi nie może być przechowywany dłużej niż przez okres trzech lat. Przed upływem tego okresu Europol sprawdza jednak, czy wskazane jest dalsze przechowywanie pliku. W przypadku, gdy dalsze przechowywanie pliku jest niezbędne, Dyrektor Europolu może polecić jego prowadzenie przez okres kolejnych trzech lat. W takim przypadku należy postępować zgodnie z ust. 1-3,"

8. Art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 16

Przepisy dotyczące kontroli wyszukiwania

Europol określa odpowiednie mechanizmy pozwalające na kontrolę legalności wyszukiwania prowadzonego w komputerowym systemie zgromadzonych informacji, o którym mowa w art. 6 oraz 6a.

Zebrane w ten sposób dane mogą zostać wykorzystane jedynie w tym celu przez Europol oraz organy nadzorcze wymienione w art. 23 i 24 i są usuwane po upływie 6 miesięcy, chyba że są w dalszym ciągu potrzebne do bieżącej kontroli. Szczegóły dotyczące mechanizmów kontrolnych określa Zarząd po konsultacji ze wspólnym organem nadzorczym."

9. W art. 18 wprowadza się następujące zmiany:

Ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) jest to dopuszczalne na zasadach ogólnych w rozumieniu ust. 2; przepisy te mogą przewidywać w wyjątkowych przypadkach odstąpienie od pkt 2, o ile Dyrektor Europolu uważa przekazanie danych za absolutnie niezbędne dla zabezpieczenia podstawowych interesów danych Państw Członkowskich w ramach zakresu zadań Europolu lub w celu zapobieżenia bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z przestępczością. Dyrektor Europolu w każdym przypadku uwzględnia poziom ochrony danych w danym państwie lub instytucji, tak aby zapewnić równowagę między poziomem ochrony danych a wspomnianymi powyżej interesami."

10. Art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Konieczność dalszego przechowywania danych osobowych dotyczących osób, o których mowa w art. 10 ust. 1 jest corocznie badana a badanie to jest dokumentowane. Przechowywanie takich danych w plikum o którym mowa w art. 12 nie może przekraczać okresu istnienia pliku."

11. W art. 22 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"4. Określone w tym tytule zasady dotyczące przetwarzania informacji stosuje się do danych zawartych w aktach."

12. W art. 24 ust. 6 zdanie "Zgodnie z procedurą ustanowioną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej, sprawozdania przekazywane są Radzie;" zastępuje się zdaniem:

"Sprawozdania te przekazywane są Parlamentowi Europejskiemu i Radzie;"

13. W art. 26 ust. 3 słowa "i tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej" skreśla się

14. W art. 28 wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) uczestniczy w określaniu dla Europolu priorytetów w zakresie zwalczania i zapobiegania poważnym przestępstwom międzynarodowym objętym jego kompetencjami (art. 2 ust. 2);"

b) dodaje się następujące punkty w brzmieniu:

"3a) uczestniczy przy ustaleniu warunków przetwarzania danych w celu ustalenia czy dane te mają znaczenie dla Europolu i mogą zostać włączone do komputerowego systemu zgromadzonych informacji (art. 6a);"

"4a) ustala większością dwóch trzecich głosów swoich członków zasady dotyczące ustaleń w sprawie włączenia się ekspertów państwa trzeciego lub instytucji trzeciej do działań grupy analityków (art. 10 ust. 9);"

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) może polecić Dyrektorowi Europolu zmianę polecenia utworzenia lub zamknięcie pliku danych (art. 12 ust. 3);"

d) dodaje się następujący punkt w brzmieniu:

"14a) większością dwóch trzecich głosów swoich członków przyjmuje przepisy regulujące dostęp do dokumentów Europolu (art. 32a);"

e) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) współdziała przy zmianie niniejszej Konwencji lub załącznika do niej (art. 43);"

f) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Uwzględniając priorytety określone przez Radę zgodnie z art. 2 ust. 2 oraz ich aktualizację dokonywaną przez Dyrektora Europolu, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 6 Zarząd corocznie przyjmuje jednogłośnie:

1) ogólne sprawozdanie z działalności Europolu w poprzednim roku;

2) sprawozdanie dotyczące przyszłych działań Europolu, z uwzględnieniem operacyjnych wymagań Państw Członkowskich oraz konsekwencji dla budżetu i personelu Europolu.

Sprawozdania te przedkładane są Radzie do wiadomości oraz do akceptacji. Rada przesyła je w celach informacyjnych Parlamentowi Europejskiemu."

15. W art. 29 ust. 3:

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) regularne informowanie Zarządu o realizacji priorytetów, o których mowa w art. 2 ust. 2;"

- dodaje się punkt w brzmieniu:

"7) wszelkie inne zadania powierzone mu w niniejszej Konwencji lub przez Zarząd."

16. W art. 30 ust. 1 skreśla się wyrażenie "tytułu VI".

17. Dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 32a

Prawo dostępu do dokumentów Europolu

W oparciu o propozycję Dyrektora Europolu, Zarząd, działając większością dwóch trzecich głosów swoich członków, określa zasady dostępu obywateli Unii Europejskiej i osób fizycznych oraz prawnych zamieszkałych lub mających siedzibę w Państwie Członkowskim do dokumentów Europolu, uwzględniając zasady i ograniczenia określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętego na podstawie art. 255 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską."

18. Art. 34 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 34

Informowanie Parlamentu Europejskiego

1. Rada konsultuje się z Parlamentem Europejski, zgodnie z procedurą określoną w Traktacie o Unii Europejskiej w sprawie każdej inicjatywy Państwa Członkowskiego lub propozycji Komisji dotyczącej przyjęcia środka w rozumieniu art. 10 ust. 1, art. 10 ust. 4, art. 18 ust. 2, art. 24 ust. 7, art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 1, art. 42 ust. 2 lub zmiany Konwencji lub załącznika do niej.

2. Prezydencja Rady lub jej przedstawiciel mogą brać udział w posiedzeniach Parlamentu Europejskiego w celu uzgodnienia ogólnych zagadnień dotyczących Europolu. Dyrektor Europolu może wspomagać Prezydencję Rady lub jej przedstawiciela. Prezydencja Rady lub jej przedstawiciel uwzględniają, w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, zobowiązania dotyczące zachowania tajności i poufności.

3. Określone w niniejszym artykule zobowiązania pozostają bez uszczerbku dla praw parlamentów krajowych i ogólnych zasad dotyczących stosunków z Parlamentem Europejskim zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej."

19. W art. 35 ust. 4 dodaje się zdanie:

"Pięcioletni plan finansowy przekazywany jest Radzie. Rada przekazuje go do wiadomości Parlamentowi Europejskiemu."

20. W art. 39 ust. 4 fragment rozpoczynający się od wyrażenia: "Konwencji brukselskiej" otrzymuje brzmienie:

"Rozporządzenie Rady 44/2001/WE z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych."

21. W art. 42 dodaje się następujący ustęp w brzmieniu:

"3. Europol nawiązuje i utrzymuje ścisłą współpracę z Eurojust, o ile ma to znaczenie dla wykonywania jego zadań i osiągania celów, biorąc pod uwagę potrzebę unikania dublowania tych samych czynności. Zasadnicze elementy tej współpracy określa umowa zawarta zgodnie z niniejszą Konwencją i jej środkami wykonawczymi."

22. W art. 43 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 skreśla się "art. K.1 ust. 9",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rada stanowiąc jednomyślnie, może jednak, po rozważeniu sprawy przez Zarząd, postanowić o zmianie Załącznika do niniejszej Konwencji poprzez dodanie innych poważnych przestępstw międzynarodowych lub zmianę definicji zawartych w Załączniku."

23. W załączniku wprowadza się następujące zmiany:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK, o którym mowa w art. 2

Wykaz innych poważnych przestępstw międzynarodowych, znajdujących się w zakresie kompetencji Europolu oprócz tych przewidzianych w art. 2 ust. 1, zgodnie z celem Europolu określonym w art. 2 ust. 1";

b) skreśla się ustęp rozpoczynający się od "Dodatkowo, zgodnie z art. 2 ust. 2",

c) w ustępie rozpoczynającym się od "W odniesieniu do rodzajów przestępczości wymienionych w art. 2 ust. 2", wyrażenie "art. 2 ust. 2" zastępuje się wyrażeniem "art. 2 ust. 1",

d) po wyrażeniu "sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 1990 roku" dodaje się tiret:.

– "nielegalny handel narkotykami" oznacza przestępstwa wymienione w art. 3 ust. 1 Konwencji Narodów Zjednoczonych dnia 20 grudnia 1988 roku o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi i w przepisach zmieniających lub zastępujących tę Konwencję".

24. W art. 10 ust. 1 i 4, art. 18 ust. 2, art. 29 ust. 1, art. 29 ust. 6, art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 1, art. 35 ust. 5 i 9, art. 36 ust. 3, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 3, art. 42 ust. 2 i art. 43 ust. 1 skreśla się wyrazy "zgodnie z procedurą ustanowioną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej".
artykuł 2
1. Protokół ten jest przyjmowany przez Państwa Członkowskie zgodnie z ich właściwymi wymogami konstytucyjnymi.

2. Państwa Członkowskie powiadamiają Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej o zakończeniu procedur konstytucyjnych koniecznych do przyjęcia niniejszego Protokołu.

3. Protokół wchodzi w życie 90 dni po przekazaniu ostatniego powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, przez państwo będące członkiem Unii Europejskiej w dniu przyjęcia przez Radę Aktu o sporządzeniu niniejszego Protokołu.
artykuł 3
Wraz z wejściem w życie niniejszego Protokołu zgodnie z art. 2 ust. 3, przed wejściem w życie Protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu) zmieniającego art. 2 i załącznik Konwencji1 zgodnie z jego art. 2 ust. 3, uważa się ten ostatni Protokół za uchylony.
artykuł 4
1. Protokół ten jest otwarty do przystąpienia dla każdego państwa, które staje się członkiem Unii Europejskiej, jeżeli jeszcze nie wszedł w życie w chwili złożenia do depozytu dokumentów przystąpienia do Konwecji o Europolu zgodnie z jej art. 46.

2. Dokumnety przystąpienia do niniejszego Protokołu składane są równocześnie z dokumentami przystąpienia do Konwencji o Europolu zgodnie z jej art. 46.

3. Sporządzony przez Radę Unii Europejskiej tekst Protokołu w języku przystępującego państwa jest autentyczny.

4. Jeżeli niniejszy Protokół nie wszedł jeszcze w życie po upływie okresu, o którym mowa w art. 46 ust. 4 Konwencji o Europolu, wchodzi on w życie w odniesieniu do każdego przystępującego państwa w dniu, w którym niniejszy Protokół wchodzi w życie zgodnie z art. 2 ust. 3.

5. Jeżeli niniejszy Protokół wejdzie w życie zgodnie z art. 2 ust. 3 przed upływem okresu, o którym mowa w art. 46 ust. 4 Konwencji o Europolu, jednak po złożeniu do depozytu dokumentu przystąpienia, o którym mowa w ust. 2, przystępujące Państwo Członkowskie przystępuje do Konwencji o Europolu uwzględniając zmiany w niniejszym Protokole, zgodnie z art. 46 Konwencji o Europolu.
artykuł 5
1. Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej działa jako depozytariusz niniejszego Protokołu.

2. Depozytariusz publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej informację o przyjęciach i przystąpieniach oraz każdym innym zawiadomieniu dotyczącym niniejszego Protokołu.

następne przepisy