poprzednie przepisy

artykuł 2
W art. 8 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Zgodnie z art. 17 ust. 2, immunitet, o którym mowa w ust. 1 lit. a, nie jest przyznany w odniesieniu do działań urzędowych, których podjęcie jest wymagane przy wypełnianiu zadań określonych w art. 3a Konwencji dotyczących uczestnictwa urzędników Europolu we wspólnych zespołach dochodzeniowych.".
artykuł 3
1. Niniejszy Protokół podlega przyjęciu przez Państwa Członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

2. Państwa Członkowskie zawiadamiają Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej o dopełnieniu przez nie wymogów konstytucyjnych w celu przyjęcia niniejszego Protokołu.

3. Niniejszy Protokół wchodzi w życie po dziewięćdziesięciu dniach od notyfikacji, o której mowa w ust. 2, przez Państwo Członkowskie, które będąc członkiem Unii Europejskiej w dniu przyjęcia przez Radę Aktu ustanawiającego niniejszy Protokół, jako ostatnie dopełni tej formalności.
artykuł 4
1. Niniejszy Protokół jest otwarty do przystąpienia dla każdego państwa, które staje się członkiem Unii Europejskiej, jeżeli Protokół ten nie wszedł w życie w dniu złożenia dokumentów przystąpienia do Konwencji o Europolu, zgodnie z art. 46 Konwencji o Europolu.

2. Dokumenty przystąpienia do niniejszego Protokół są składane równocześnie z dokumentami przystąpienia do Konwencji o Europolu, zgodnie z jej art. 46.

3. Tekst niniejszego Protokołu w języku państwa przystępującego, sporządzony przez Radę Unii Europejskiej, jest autentyczny.

4. Jeżeli po upływie okresu, o którym mowa w art. 46 ust. 4 Konwencji o Europolu, niniejszy Protokół nie wszedł w życie, to wchodzi pm w życie w odniesieniu do przystępującego Państwa Członkowskiego w dniu wejścia w życie tego Protokołu, zgodnie z art. 3 ust. 3.

5. Jeżeli niniejszy Protokół wejdzie w życie zgodnie z art. 3 ust. 3 przed upływem okresu, o którym mowa w art. 46 ust. 4 Konwencji o Europolu, lecz po złożeniu dokumentów przystąpienia określonych w ust. 2, przystępujące Państwo Członkowskie przystępuje do Konwencji o Europolu w brzmieniu zmienionym niniejszym Protokołem, zgodnie z art. 46 Konwencji o Europolu.
artykuł 5
1. Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej pełni funkcję depozytariusza niniejszego Protokołu.

2. Depozytariusz publikuje w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich informacje dotyczące postępu w przyjęciach i przystąpieniach, deklaracje oraz wszelkie inne notyfikacje odnoszące się do niniejszego Protokołu.
Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

- Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tego protokołu,

- postanowienia protokołu są przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 27 lipca 2004 r.


koniec tekstu