początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) zasady prowadzenia zharmonizowanego systemu usług informacji rzecznej;";

2) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:"Rozdział 6aZharmonizowany system usług informacji rzecznejArt. 47a. (uchylony)

Art. 47b. (uchylony)

Art. 47c. 1. Dla zapewnienia realizacji zadań RIS tworzy się Centrum RIS.

2. Centrum RIS jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw transportu.

3. Centrum RIS kieruje dyrektor powoływany przez ministra właściwego do spraw transportu, spośród kandydatów posiadających wyższe wykształcenie oraz wiedzę, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie z zakresu żeglugi śródlądowej i przez niego odwoływany.

4. Minister właściwy do spraw transportu nadaje, w drodze rozporządzenia, statut Centrum RIS, uwzględniając jego organizację i zakres działania.

Art. 47d. Do zadań Centrum RIS należy:

1) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji, o których mowa w art. 47a ust. 2;

2) podejmowanie działań zapewniających:

a) użytkownikom RIS dostęp do elektronicznych map nawigacyjnych,

b) udostępnianie organom administracji publicznej oraz państwom członkowskim Unii Europejskiej elektronicznych raportów ze statków, zawierających w szczególności dane dotyczące statku i przewożonych towarów,

c) harmonizację usług, treści danych, formatu i częstotliwości ich udostępniania w taki sposób, że użytkownicy RIS mają dostęp do tych samych usług i informacji na poziomie europejskim (interoperacyjność);

3) podejmowanie działań promujących korzystanie z RIS oraz propagowanie wykorzystywania technologii pozycjonowania satelitarnego.

Art. 47e. (uchylony)

Art. 47f. 1. (uchylony)

Art. 47g. 1. Dokument zgodności wydaje się na wniosek użytkownika RIS.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) oznaczenie użytkownika RIS;

2) informacje o rodzaju urządzenia i oprogramowania, wraz z ich charakterystyką techniczną.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumentację techniczną urządzenia i oprogramowania.

Art. 47h. (uchylony)

Art. 47i. (uchylony)";

3) w art. 58 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) uniemożliwia lub utrudnia uprawnionym do inspekcji pracownikom urzędów żeglugi śródlądowej wykonywanie zadań określonych w art. 9 ust. 2 pkt 2, 4-8 i 10,";

4) w art. 59 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) niezwłocznego zawiadomienia o zaistnieniu wypadku żeglugowego,

4) udzielenia pomocy w działaniach ratowniczych,";

5) (uchylony)

6) (uchylony)

art. 2
(uchylony)

art. 3
1. W okresie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy minister właściwy do spraw transportu wyznaczy pełnomocnika do przygotowania zharmonizowanego systemu usług informacji rzecznej oraz podejmowania działań zmierzających do utworzenia Centrum RIS.

2. Nadzór nad pełnomocnikiem sprawuje minister właściwy do spraw transportu.

3. Z dniem powołania dyrektora Centrum RIS pełnomocnik zakończy swoją działalność.
art. 4
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 2 w zakresie dodawanych art. 47c i art. 47d, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.;

2) art. 1 pkt 2 w zakresie dodawanego art. 47e, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.;

3) art. 1 pkt 2 w zakresie dodawanych art. 47a, art. 47b, art. 47f-47i, art. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

koniec tekstu