poprzednie przepisy

artykuł 2
1. Organem Prowadzącym Szkołę jest stowarzyszenie Niemieckie Towarzystwo Szkolne w Warszawie, które zarejestrowane zostało w dniu 16 czerwca 2000 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie i działa na podstawie przepisów prawa polskiego, zwane dalej "Organem Prowadzącym Szkołę".

2. Kompetencje i sposób funkcjonowania Organu Prowadzącego Szkołę reguluje jego statut.

Decyzje Organu Prowadzącego Szkołę mające wpływ na wielkość wsparcia finansowego Szkoły, o którym mowa w artykule 7, wymagają zgody Federalnego Urzędu Administracyjnego (BVA).
artykuł 3
1. Szkoła jest wspólną szkołą polsko-niemiecką. Szkoła działa jako zespół trzech szkół, w skład którego wchodzą: niepubliczna szkoła podstawowa, niepubliczne gimnazjum i niepubliczne liceum ogólnokształcące, w rozumieniu prawa polskiego. Kształcenie w Szkole odpowiada równocześnie kształceniu w szkołach niemieckiego systemu kształcenia ogólnego: szkole podstawowej, szkole średniej realnej i szkole średniej stopnia licealnego.

2. Wymienione w ustępie 1 trzy szkoły, w rozumieniu prawa polskiego, uzyskują z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy uprawnienia szkół publicznych.

3. Jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na siedzibę Szkoły wpisuje Szkołę do ewidencji szkół niepublicznych w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Organ Prowadzący Szkołę zawiadomienia o rozpoczęciu działalności Szkoły wraz ze statutem Szkoły.

4. Ze Strony niemieckiej nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie planów i programów nauczania oraz świadectw szkolnych sprawuje Stała Konferencja Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec, a w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych i struktury Szkoły - Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą Federalnego Urzędu Administracyjnego (BVA-ZfA). Nadzór pedagogiczny w zakresie przedmiotów nauczanych w języku polskim oraz na podstawie polskich planów i programów nauczania sprawuje również polski minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, który może powierzyć bieżącą realizację tego zadania polskiemu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na siedzibę Szkoły.
artykuł 4
1. Kształcenie w Szkole w klasach 4 - 9 jest prowadzone w dwóch pionach programowych:

1) polskojęzycznym pionie programowym, w którym kształcenie jest prowadzone w językach polskim i niemieckim oraz na podstawie planów i programów nauczania opracowanych przez Komisję Ekspertów, o której mowa w ustępie 14 Protokołu I, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy, z uwzględnieniem ustępu 5 tego Protokołu,

2) niemieckojęzycznym pionie programowym, w którym kształcenie jest prowadzone w języku niemieckim oraz na podstawie niemieckich planów i programów nauczania.

W klasach 10-12 kształcenie jest prowadzone bez podziału na piony programowe w języku niemieckim oraz na podstawie niemieckich planów i programów nauczania, z uwzględnieniem ustępów 2 i 3.

2. Dla uczniów polskojęzycznego pionu programowego oraz w klasach 10 - 12 dla uczniów, którzy uczęszczali do polskojęzycznego pionu programowego, są prowadzone zajęcia z przedmiotów język polski, historia Polski i geografia Polski w języku polskim oraz na podstawie polskich planów i programów nauczania.

3. Dla uczniów niemieckojęzycznego pionu programowego posiadających obywatelstwo polskie oraz w klasach 10 - 12 dla uczniów posiadających obywatelstwo polskie, którzy uczęszczali do niemieckojęzycznego pionu programowego, są prowadzone zajęcia z przedmiotów język polski, historia Polski i geografia Polski na podstawie planów i programów nauczania opracowanych przez Komisję Ekspertów, o której mowa w ustępie 14 Protokołu I, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.

4. O wyborze pionu programowego nauczania decydują rodzice uczniów po konsultacji z Dyrektorem Szkoły, z uwzględnieniem postanowień ustępów 3 - 5 Protokołu I, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.

5. Po 12 latach nauki Szkoła umożliwia uzyskanie niemieckiego świadectwa dojrzałości. Wydane przez Szkołę niemieckie świadectwo dojrzałości uprawnia do udziału w postępowaniu mającym na celu podjęcie studiów w szkołach wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republice Federalnej Niemiec. Umawiające się Strony uznają dla celów dalszego kształcenia się wydane przez Szkołę świadectwa na wszystkich poziomach kształcenia.
artykuł 5
1. Do Szkoły są przyjmowani uczniowie posiadający obywatelstwo polskie lub niemieckie. Do Szkoły mogą być przyjmowani uczniowie posiadający inne obywatelstwo, jeżeli uczniowie ci spełniają wymogi przyjęcia ustalone przez Dyrektora Szkoły i Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. O przyjęciu uczniów decyduje Dyrektor Szkoły, uwzględniając postanowienia ustępów 3 - 5 Protokołu I, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.

3. Uczniowie posiadający obywatelstwo polskie uczęszczając do Szkoły spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki.
artykuł 6
Szkoła pobiera czesne. Wysokość czesnego ustala Organ Prowadzący Szkołę.

następne przepisy