poprzednie przepisy

artykuł 11
Rząd Republiki Federalnej Niemiec zapewnia, że udzieli wsparcia, na zasadzie wzajemności i w ramach niemieckiego prawa, dla utworzenia w Berlinie przez właściwe polskie władze niemiecko-polskiej Szkoły Spotkań i Dialogu realizującej analogiczne cele, jak polsko-niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie.
artykuł 12
Załączone Protokoły I i II stanowią integralną część niniejszej Umowy.
artykuł 13
1. Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu, w którym Umawiające się Strony powiadomią się wzajemnie o spełnieniu niezbędnych wymogów wewnętrznych dla jej wejścia w życie. Za dzień wejścia w życie Umowy uważać się będzie dzień otrzymania późniejszego powiadomienia.

2. Niniejsza Umowa zawarta jest na okres 10 lat. Ulega ona automatycznemu przedłużaniu na dalsze okresy pięcioletnie, o ile nie zostanie wypowiedziana przez jedną z Umawiających się Stron drogą dyplomatyczną w formie pisemnej najpóźniej na 2 lata przed upływem danego okresu obowiązywania. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, Szkoła zakończy swoją działalność z końcem roku szkolnego, w którym Umowa utraci moc.

Sporządzono w Warszawie dnia 1 września 2005 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

Protokół I
Protokół I

do

Umowy

między

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

a

Rządem Republiki Federalnej Niemiec

w sprawie

założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu

im. Willy'ego Brandta w Warszawie
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Federalnej Niemiec uznają Szkołę jako dwujęzyczną niepubliczną Szkołę Spotkań i Dialogu, posiadającą uprawnienia odpowiednich szkół publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej i w krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Podstawą uznania są uzgodnione następująca struktura i następujące warunki:

1. W zakresie niemieckojęzycznego pionu programowego Szkoła rozpoczyna nauczanie od szkoły podstawowej.

2. W zakresie niemieckojęzycznego pionu programowego oraz w klasach 10 - 12 dla uczniów, którzy uczęszczali do niemieckojęzycznego pionu programowego, język polski jako język obcy jest przedmiotem obowiązkowym we wszystkich klasach (1 - 12).

3. Uczniowie posiadający obywatelstwo polskie przyjmowani są do Szkoły do klasy czwartej, po ukończeniu trzeciej klasy w polskiej szkole podstawowej, z zastrzeżeniem ustępu 4.

4. Uczniowie posiadający obywatelstwo polskie, którzy odbywali naukę w szkole za granicą, mogą być przyjmowani do Szkoły do wszystkich klas niemieckojęzycznego pionu programowego oraz do klas 10 - 12. Kształcenie tych uczniów w zakresie przedmiotów język polski, historia Polski i geografia Polski jest prowadzone na podstawie odrębnych planów i programów nauczania opracowanych przez Komisję Ekspertów wymienioną w ustępie 14.

5. W klasie czwartej kształcenie uczniów posiadających obywatelstwo polskie jest prowadzone w języku polskim oraz na podstawie polskich planów i programów nauczania, z rozszerzeniem o naukę języka niemieckiego. Od klasy piątej kontynuowane jest kształcenie w dwóch pionach programowych: polskojęzycznym pionie programowym oraz niemieckojęzycznym pionie programowym.

W klasach 10-12 nauczanie jest prowadzone bez podziału na piony programowe. W klasach tych uczą się wspólnie uczniowie, którzy uczęszczali do polskojęzycznego i niemieckojęzycznego pionu programowego. Językiem nauczania jest język niemiecki, z tym że zajęcia z przedmiotów język polski, historia Polski i geografia Polski dla uczniów, którzy uczęszczali do polskojęzycznego pionu programowego, są prowadzone w języku polskim.

6. Zajęcia z przedmiotów nauczanych w języku niemieckim są prowadzone na podstawie niemieckich planów i programów nauczania, z wyjątkiem zajęć z języka polskiego jako obcego, które są prowadzone na podstawie planów i programów nauczania opracowanych przez Komisję Ekspertów wymienioną w ustępie 14.

Zajęcia z przedmiotów nauczanych w języku polskim są prowadzone na podstawie polskich planów i programów nauczania.

Zajęcia z przedmiotów nauczanych w języku polskim i niemieckim są prowadzone na podstawie planów i programów nauczania opracowanych przez Komisję Ekspertów wymienioną w ustępie 14.

7. Opracowane przez wymienioną w ustępie 14 Komisję Ekspertów plany i programy nauczania przedmiotu język polski jako język obcy, historia Polski i geografia Polski dla uczniów niemieckojęzycznego pionu programowego posiadających obywatelstwo polskie oraz w klasach 10 - 12 dla uczniów posiadających obywatelstwo polskie, którzy uczęszczali do niemieckojęzycznego pionu programowego, oraz przedmiotów nauczanych w języku polskim i niemieckim w ramach polskojęzycznego pionu programowego, z wyjątkiem planów i programów nauczania języka polskiego, historii Polski i geografii Polski dla uczniów polskojęzycznego pionu programowego oraz w klasach 10 - 12 dla uczniów, którzy uczęszczali do polskojęzycznego pionu programowego, są zatwierdzane przez przedstawicieli wyznaczonych przez polskiego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Stałą Konferencję Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec.

8. Zajęcia z przedmiotów nauczanych w języku polskim są prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w przepisach prawa polskiego. Koordynowanie nauczania w języku polskim powierzone zostanie, po uzgodnieniu z polskim ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, przez Dyrektora Szkoły jednemu z nauczycieli jako koordynatorowi.

9. Funkcjonowanie Szkoły reguluje jej statut, którego podstawę stanowią niemieckie regulaminy ramowe ustalone przez Stałą Konferencję Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec.

10. Uczniowie, którzy opuszczają Szkołę, mogą kontynuować naukę w szkole polskiej lub niemieckiej w klasie, do której otrzymali oni promocję w Szkole.

11. Uczniowie uczęszczający do Szkoły mogą przystąpić do sprawdzianu i egzaminu przeprowadzanych zgodnie z przepisami prawa polskiego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz ostatnim roku nauki w gimnazjum.

12. Niemiecki egzamin maturalny przeprowadza się zgodnie z regulaminem egzaminacyjnym ustalonym przez Stałą Konferencję Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Przedstawiciel polskiego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz przedstawiciel Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Rzeczypospolitej Polskiej są członkami komisji egzaminacyjnej. Komisji egzaminacyjnej przewodniczy pełnomocnik Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec.

W ramach przeprowadzanego w Szkole niemieckiego egzaminu maturalnego język polski jest obowiązkowym przedmiotem egzaminacyjnym dla uczniów posiadających obywatelstwo polskie. Egzamin maturalny z języka polskiego dla uczniów, którzy uczęszczali do polskojęzycznego pionu programowego, przeprowadza się zgodnie z polskimi zasadami przeprowadzania polskiego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin maturalny z języka polskiego dla uczniów, którzy uczęszczali do polskojęzycznego pionu programowego, przewodniczy przedstawiciel wyznaczony przez polskiego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Uczniowie, którzy uczęszczali do niemieckojęzycznego pionu programowego, posiadający obywatelstwo inne niż polskie, mogą wybrać na niemieckim egzaminie maturalnym język polski jako język obcy.

Regulacje niniejsze nie ograniczają możliwości przystąpienia przez absolwentów Szkoły do egzaminu maturalnego poza Szkołą.

13. Organ Prowadzący Szkołę wspiera uczniów i absolwentów Szkoły w ubieganiu się o krajowe i międzynarodowe stypendia.

14. W skład Komisji Ekspertów, której zadaniem jest opracowanie i uzgodnienie planów i programów nauczania, wchodzą czterej przedstawiciele wyznaczeni przez polskiego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przedstawiciel Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec, przedstawiciel Federalnego Urzędu Administracyjnego (BVA), przedstawiciel Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dyrektor Szkoły. Spośród nich, polski minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz Stała Konferencja Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec wyznaczą po jednym koordynatorze do spraw Komisji Ekspertów.następne przepisy