poprzednie przepisy

artykuł 4
1. Kształcenie w Szkole w klasach 4 - 9 jest prowadzone w dwóch pionach programowych:

1) polskojęzycznym pionie programowym, w którym kształcenie jest prowadzone w językach polskim i niemieckim oraz na podstawie planów i programów nauczania opracowanych przez Komisję Ekspertów, o której mowa w ustępie 14 Protokołu I, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy, z uwzględnieniem ustępu 5 tego Protokołu,

2) niemieckojęzycznym pionie programowym, w którym kształcenie jest prowadzone w języku niemieckim oraz na podstawie niemieckich planów i programów nauczania.

W klasach 10-12 kształcenie jest prowadzone bez podziału na piony programowe w języku niemieckim oraz na podstawie niemieckich planów i programów nauczania, z uwzględnieniem ustępów 2 i 3.

2. Dla uczniów polskojęzycznego pionu programowego oraz w klasach 10 - 12 dla uczniów, którzy uczęszczali do polskojęzycznego pionu programowego, są prowadzone zajęcia z przedmiotów język polski, historia Polski i geografia Polski w języku polskim oraz na podstawie polskich planów i programów nauczania.

3. Dla uczniów niemieckojęzycznego pionu programowego posiadających obywatelstwo polskie oraz w klasach 10 - 12 dla uczniów posiadających obywatelstwo polskie, którzy uczęszczali do niemieckojęzycznego pionu programowego, są prowadzone zajęcia z przedmiotów język polski, historia Polski i geografia Polski na podstawie planów i programów nauczania opracowanych przez Komisję Ekspertów, o której mowa w ustępie 14 Protokołu I, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.

4. O wyborze pionu programowego nauczania decydują rodzice uczniów po konsultacji z Dyrektorem Szkoły, z uwzględnieniem postanowień ustępów 3 - 5 Protokołu I, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.

5. Po 12 latach nauki Szkoła umożliwia uzyskanie niemieckiego świadectwa dojrzałości. Wydane przez Szkołę niemieckie świadectwo dojrzałości uprawnia do udziału w postępowaniu mającym na celu podjęcie studiów w szkołach wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republice Federalnej Niemiec. Umawiające się Strony uznają dla celów dalszego kształcenia się wydane przez Szkołę świadectwa na wszystkich poziomach kształcenia.
artykuł 5
1. Do Szkoły są przyjmowani uczniowie posiadający obywatelstwo polskie lub niemieckie. Do Szkoły mogą być przyjmowani uczniowie posiadający inne obywatelstwo, jeżeli uczniowie ci spełniają wymogi przyjęcia ustalone przez Dyrektora Szkoły i Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. O przyjęciu uczniów decyduje Dyrektor Szkoły, uwzględniając postanowienia ustępów 3 - 5 Protokołu I, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.

3. Uczniowie posiadający obywatelstwo polskie uczęszczając do Szkoły spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki.
artykuł 6
Szkoła pobiera czesne. Wysokość czesnego ustala Organ Prowadzący Szkołę.
artykuł 7
Rząd Republiki Federalnej Niemiec wspiera Szkołę poprzez:

1) wyłanianie i kierowanie do pracy w Szkole niemieckich nauczycieli oraz ich wynagradzanie,

2) przyznawanie środków finansowych na zatrudnienie innych nauczycieli,

3) przyznawanie środków finansowych na działalność statutową Szkoły.
artykuł 8
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia Rząd Republiki Federalnej Niemiec, że:

1) Szkole będzie przysługiwać, zgodnie z przepisami prawa polskiego, z budżetu właściwej ze względu na siedzibę Szkoły jednostki samorządu terytorialnego, dotacja na każdego ucznia posiadającego obywatelstwo polskie, na zasadach i w wysokości, jaka przyznawana jest polskim szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych,

2) Organ Prowadzący Szkołę oraz Szkoła mogą korzystać z wszelkich form wsparcia i ulg związanych z prowadzeniem i działalnością Szkoły, na takich samych warunkach, jakie przysługują, zgodnie z przepisami prawa polskiego, organom prowadzącym szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i takim szkołom.

następne przepisy