poprzednie przepisy

art. 2
1. W 2008 r. wnioski o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 1, w przypadku gdy pomoc ta jest wypłacana w częściach, składa się do dnia 30 września odrębnie za pierwszy kwartał oraz za drugi kwartał tego roku.

2. W 2008 r. wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, składa się w terminie do dnia 28 listopada.
art. 9 UOrgRynkuOwocWarz

art. 3
1. Kopie umów, o których mowa w art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 44 poz. 262), wnioskodawca w rozumieniu art. 171d lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.) składa kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 15 września 2008 r.

2. Kopie umów, o których mowa w art. 6 pkt 3 ustawy wymienionej w ust. 1, złożonych po dniu 31 lipca 2008 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za złożone w terminie.
art. 6 ZmUPłatnGruntRoln_2008a

art. 4
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 5
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu