początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70 i Nr 52, poz. 303) wprowadza się następujące zmiany:1) w art. 2:a) w ust. 1 w pkt 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:„zawieszenia albo cofnięcia:”,b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:„1a. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 116 i 117 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 350 z 31. 12. 2007, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1580/2007”, marszałek województwa wydaje decyzję o zawieszeniu uznania albo wstępnego uznania także w przypadku, gdy:1) organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 lit. b;2) grupa producentów nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1a.”;2) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:„Art. 2a. 1. Realizacja planu dochodzenia do uznania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, może odbywać się w okresach rocznych lub półrocznych.2. Okres, o którym mowa w art. 51 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007, wynosi 4 miesiące.”;3) w art. 3:a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:„2) których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. b”,b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:„3. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informacje o:1) złożeniu wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, oraz o ewentualnych skutkach finansowych jego pozytywnego rozpatrzenia;2) odmowie:a) wstępnego uznania grupy producentów i zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania tej grupy,b) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń– w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub odmowy, o której mowa w pkt 2 lit. a lub b.”;4) w art. 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:„2) nazwę grupy lub grup produktów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2, ze względu na które wnioskuje się o wstępne uznanie;”;5) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, składa się w terminie do 3 miesięcy przed rozpoczęciem miesiąca, którego dotyczy zmiana w planie dochodzenia do uznania.”;6) w art. 6 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:„3) nazwę grupy lub grup produktów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2, ze względu na które wnioskuje się o uznanie;”;7) w art. 8:a) w ust. 1:– pkt 2 otrzymuje brzmienie:„2) warunki wstępnego uznawania grup producentów oraz uznawania organizacji producentów lub ich zrzeszeń, w tym wykaz grup produktów, ze względu na które wnioskuje się o wstępne uznanie lub uznanie,”,– pkt 5 otrzymuje brzmienie:„5) warunki wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów oraz okres, w którym występujący z organizacji producentów nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów,”,– dodaje się pkt 6 w brzmieniu:„6) maksymalną część produkcji lub produktów kwalifikującą się do sprzedaży przez członków organizacji producentów, po uzyskaniu zgody organizacji producentów, bezpośrednio w ich gospodarstwach lub poza nimi, konsumentom na ich własne potrzeby”,b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:„2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, na podstawie informacji uzyskanych zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1, powiadamia Komisję Europejską o złożeniu wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, oraz o ewentualnych skutkach finansowych jego pozytywnego rozpatrzenia.”,c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:„3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej:1) jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej informacji dotyczących grup producentów, organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów, w tym rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 99 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007;2) opracowuje projekt ram krajowych i strategii krajowej na rzecz programów operacyjnych.4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w przypadku braku zastrzeżeń Komisji Europejskiej do opracowanego projektu ram krajowych, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych, mając na względzie wytyczne Komisji Europejskiej w tym zakresie.”;8) w art. 9:a) w ust. 1- pkt 4 otrzymuje brzmienie:„4) przyznania organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego;”,- uchyla się pkt 8,- pkt 11 otrzymuje brzmienie:„11) wymierzania, na wniosek Prezesa Agencji, kar pieniężnych jednostkom organizacyjnym lub osobom fizycznym, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b;”,- dodaje się pkt 12 w brzmieniu:„12) wyłączenia z objęcia pomocą finansową działania zatwierdzonego w programie operacyjnym lub kwalifikowanego kosztu inwestycji ujętej w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, ze wskazaniem okresu tego wyłączenia.”,b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:„1a. W decyzjach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 6, określa się również obniżki pomocy, jeżeli wynikają one z przepisów Unii Europejskiej.1b. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów oblicza, na wniosek organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, roczny pułap pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając okres odniesienia, o którym mowa w art. 53 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007.1c. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może być wypłacana w częściach.1d. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w przypadku gdy pomoc ta jest wypłacana w częściach, składa się:a) do dnia 30 kwietnia – za pierwszy kwartał roku,b) do dnia 31 lipca – za drugi kwartał roku,c) do dnia 31 października – za trzeci kwartał roku.”,c) ust. 2-4 otrzymują brzmienie:„2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji:1) opiniuje grupie producentów ubiegającej się o wstępne uznanie plan dochodzenia do uznania – w terminie miesiąca od dnia złożenia tego planu;2) monitoruje i ocenia sposób wdrażania krajowej strategii programów operacyjnych.3. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7, nie wstrzymuje ich wykonania.4. Do egzekucji należności wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”,d) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:„Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7, zawierają:”,e) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:„Do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7, dołącza się:”,f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:„7. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7, składa się na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję Restrukturyzacji.”,g) w ust. 7a pkt 2 otrzymuje brzmienie:„2) pkt 4, są wydawane w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku;”,h) ust. 11 otrzymuje brzmienie:„11. W przypadku wystąpienia producenta owoców i warzyw ze wstępnie uznanej grupy lub organizacji producentów i przystąpienia do innej wstępnie uznanej grupy lub organizacji producentów wartość produktów sprzedanych przez tę grupę lub organizację producentów określa się zgodnie z rzeczywistą, udokumentowaną ilością produktów sprzedanych, pochodzących od tego producenta.”;9) art. 10 otrzymuje brzmienie:„Art. 10. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji Restrukturyzacji:1) dokonuje wypłaty środków finansowych przyznanych decyzjami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3-7, w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji;2) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informacje o:a) zatwierdzeniu funduszu operacyjnego, udzieleniu i wypłacie pomocy finansowej i innych środków finansowych wstępnie uznanym grupom producentów i uznanym organizacjom producentów oraz zrzeszeniom organizacji producentów,b) wstępnie uznanych grupach i uznanych organizacjach producentów oraz ich zrzeszeniach – na formularzu udostępnionym przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych.”;10) w art. 11 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:„4) zgodności rzeczywiście poniesionych kosztów i wydatków z kwotami deklarowanymi we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3-4 i 6-7;”;11) w art. 12:a) w ust. 1:– w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:„d) zezwolenia uznanym organizacjom producentów i ich zrzeszeniom na rozdysponowanie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży;”,– uchyla się pkt 2 i 2a,– pkt 3 otrzymuje brzmienie:„3) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informacje o:a) organizacjach charytatywnych uprawnionych do dystrybucji otrzymanych od organizacji producentów i ich zrzeszeń owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,b) innych jednostkach organizacyjnych lub osobach fizycznych uprawnionych do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,c) ilości i sposobie zagospodarowania poszczególnych gatunków owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży – na podstawie informacji otrzymanych od organizacji producentów lub ich zrzeszeń oraz decyzji, o których mowa w pkt 1 lit. d, na koniec każdego roku handlowego,d) owocach i warzywach nieprzeznaczonych do sprzedaży, wskazane przez tego ministra;”,– uchyla się pkt 4 i 5,b) w ust. 3 w pkt 4 uchyla się lit. d,c) uchyla się ust. 7-10;12) w art. 13:a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów przekazuje:1) Prezesowi Agencji – informacje o ilości nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw w poprzednich miesiącach roku handlowego, w rozbiciu na gatunki – w terminie 5 dni roboczych od końca miesiąca, w którym nie przeznaczono owoców i warzyw do sprzedaży;2) marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów:a) zatwierdzony program operacyjny, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a,b) informacje o zakresie swojej działalności, na formularzu udostępnionym przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych;3) dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę organizacji producentów:a) informacje o zmianach programu operacyjnego wprowadzonych w danym roku jego realizacji, które nie wymagają zatwierdzenia,b) corocznie informacje o wartości produktów sprzedanych, jeżeli organizacja producentów nie złożyła wniosku o zatwierdzenie programu operacyjnego;4) dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji – corocznie informacje o szacowanej wysokości pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, a także o kwocie wkładu członków oraz wkładu samej organizacji do funduszu operacyjnego, obliczonych na podstawie szacowanej wysokości funduszu operacyjnego – w terminie do dnia 15 września.”,b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:„1a. Grupa producentów przekazuje marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę grupy producentów – informacje o zakresie swojej działalności, na formularzu udostępnionym przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych.”,c) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:„1) dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji właściwego ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, która była posiadaczem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, o wydanych decyzjach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. d – w terminie 7 dni od dnia ich wydania;”;13) w art. 15:a) w ust. 1:– pkt 2 otrzymuje brzmienie:„2) wydaje i cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na korzystanie ze specjalnego oznakowania opakowań, określonych w załączniku II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007;”,– uchyla się pkt 5,b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:„1b. Kontrolę zgodności w punkcie detalicznej sprzedaży, o której mowa w załączniku VI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007, przeprowadza się przy zastosowaniu metod określonych w tym załączniku.”;14) w art. 16 uchyla się pkt 4;15) w art. 17 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:„3) wyrażonej w kilogramach ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, w rozbiciu na gatunki, oraz o obrocie hurtowym i detalicznym, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.”;16) w art. 19:a) w ust. 1:- pkt 1 otrzymuje brzmienie:„1) inne niż wymienione w art. 9 ust. 6 dokumenty, które dołącza się do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-7, mając na względzie zapewnienie prawidłowości przyznawania wstępnie uznanym grupom producentów i uznanym organizacjom producentów oraz uznanym zrzeszeniom organizacji producentów pomocy finansowej, a także innych środków finansowych określonych w przepisach Unii Europejskiej;”,- w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6-8 w brzmieniu:„6) przypadki, w których zezwala się na realizację odrębnych programów operacyjnych do zakończenia okresu, na który zostały one ustanowione, w sytuacji połączenia się organizacji producentów, mając na względzie prawidłowe realizowanie celów i zadań organizacji producentów;7) listę środków, działań lub kosztów, kwalifikujących się do realizacji w ramach programu operacyjnego, mając na względzie prawidłowe wdrażanie krajowej strategii programów operacyjnych;8) standardowe zryczałtowane stawki kosztów działań realizowanych przez organizację producentów w ramach programów operacyjnych, w przypadkach określonych przepisami Unii Europejskiej, mając na względzie uproszczenie kalkulacji przyznawanego wsparcia.”,b) w ust. 2:- pkt 3 otrzymuje brzmienie:„3) działania w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska, stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów, z których przynajmniej dwa powinny zostać uwzględnione w programie operacyjnym, mając na względzie upowszechnienie tych działań przez członków organizacji producentów;”,- uchyla się pkt 8,- pkt 14 otrzymuje brzmienie:„14) terminy przekazywania informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. b, mając na względzie wykonanie obowiązujących w tym zakresie przepisów Unii Europejskiej;”,- dodaje się pkt 15-18 w brzmieniu:„15) przypadki, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od grupy lub organizacji producentów, mając na względzie złagodzenie skutków spadku wartości pomocy finansowej wynikającej z tego spadku;16) maksymalną wysokość rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej, mając na względzie prawidłowe wykorzystanie funduszu operacyjnego na nieprzeznaczanie owoców i warzyw do sprzedaży;17) sposób zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, mając na względzie prawidłowe funkcjonowanie rynku owoców i warzyw;18) sposób oraz terminy spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu, mając na względzie prawidłowe wdrażanie przepisów Unii Europejskiej w zakresie nieprzeznaczania owoców i warzyw do sprzedaży.”,c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:„4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może upoważnić, w drodze rozporządzenia, organizacje producentów do ustanowienia indywidualnych poziomów składek dla producentów owoców i warzyw, będących członkami organizacji producentów, mając na względzie umożliwienie organizacjom producentów pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań ujętych w programie operacyjnym.”;17) po art. 34 dodaje się art. 34a i 34b w brzmieniu:„Art. 34a. Zielonka przeznaczona do produkcji suszu paszowego metodą dehydratacji oznacza świeżą zielonkę o wilgotności nie mniejszej niż 30%, której okres przechowywania od wprowadzenia na teren przedsiębiorstwa przetwórczego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (Dz. Urz. UE L 61 z 8.03.2005, str. 4, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji 382/2005”, do rozpoczęcia przetwarzania na susz paszowy nie przekracza 48 godzin.Art. 34b. 1. Przedsiębiorstwo przetwórcze, niezwłocznie po wprowadzeniu na jego teren zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszowego metodą dehydratacji, oznacza jej wilgotność:1) na podstawie określonego w procentach ilorazu różnicy masy zielonki przeznaczonej do dehydratacji i suchej masy suszu paszowego do masy zielonki przeznaczonej do dehydratacji lub2) laboratoryjnie:a) zgodnie z normą PN-ISO 6496:2002 Pasze. Oznaczanie wilgotności i zawartości innych substancji lotnych,b) na próbkach pobranych z partii zielonki przeznaczonej do dehydratacji podczas jej wprowadzenia na teren przedsiębiorstwa przetwórczego, zgodnie z normą PN-EN ISO 6497:2005 Pasze. Pobieranie próbek oraz normą PN-ISO 6498:2001 Pasze. Przygotowanie próbek do badań, lub3) przy zastosowaniu urządzeń do pomiaru wilgotności zielonki przeznaczonej do dehydratacji.”;18) w art. 35 w ust. 1 w pkt 1:a) lit. a otrzymuje brzmienie:„a) zatwierdzenia przedsiębiorstwa przetwórczego,”,b) lit. d otrzymuje brzmienie:„d) przyznawania pomocy, o której mowa w art. 86 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11. 2007, str. 1), zwanej dalej „pomocą”, w tym obniżenia kwoty pomocy zgodnie z art. 30 rozporządzenia Komisji 382/2005;”;19) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:„Art. 35a. Prezes Agencji na podstawie informacji, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. c, monitoruje dostawy zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszowego metodą dehydratacji, a w uzasadnionych przypadkach prowadzi nadzór nad pobieraniem próbek zielonki oraz oznaczaniem jej wilgotności, jeżeli oznaczanie odbywa się w przedsiębiorstwie przetwórczym.”;20) w art. 37:a) w ust. 2 w pkt 2 w lit. b kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:„c) planowanych datach dostawy zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszowego metodą dehydratacji w danym miesiącu – co najmniej na dzień roboczy przed jej pierwszą dostawą w tym miesiącu.”,b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:„4. Przedsiębiorstwo przetwórcze przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informację o ewolucji powierzchni przeznaczonych pod uprawę roślin motylkowych i innych pasz zielonych przeznaczonych do przetwórstwa, o którym mowa w art. 86 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”), zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia Komisji 382/2005 – do dnia 10 maja za poprzedni rok gospodarczy.”;21) w art. 40:a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:„1) działając w imieniu lub w interesie organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 13 ust. 1 pkt 1, nie przekazuje informacji o ilości owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży w poprzednich miesiącach roku handlowego – w rozbiciu na gatunki,”,b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:„4a. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 2 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiającego przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniającego dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2202/96 (Dz. Urz. UE L 273 z 17.10.2007, str. 1), wystawia, oferuje do sprzedaży, sprzedaje lub w innej formie wprowadza do obrotu owoce i warzywa niezgodnie z wymaganiami jakości handlowej, podlega karze grzywny.”.
art. 2
1. W 2008 r. wnioski o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 1, w przypadku gdy pomoc ta jest wypłacana w częściach, składa się do dnia 30 września odrębnie za pierwszy kwartał oraz za drugi kwartał tego roku.

2. W 2008 r. wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, składa się w terminie do dnia 28 listopada.
art. 9 UOrgRynkuOwocWarz

art. 3
1. Kopie umów, o których mowa w art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 44 poz. 262), wnioskodawca w rozumieniu art. 171d lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.) składa kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 15 września 2008 r.

2. Kopie umów, o których mowa w art. 6 pkt 3 ustawy wymienionej w ust. 1, złożonych po dniu 31 lipca 2008 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za złożone w terminie.
art. 6 ZmUPłatnGruntRoln_2008a

art. 4
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 5
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu