poprzednie przepisy

art. 7
Wniosek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, należy złożyć w terminie:

1) 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku gdy wniosek dotyczy roku 2002;

2) 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadkach innych niż wymieniony w pkt 1.
art. 8
Podatnicy są obowiązani do przechowywania dokumentów potwierdzających uzyskanie przychodów z pracy i zapłatę podatku za granicą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek określony w art. 3 ust. 1.
art. 9
W przypadku gdy w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, toczy się postępowanie podatkowe albo postępowanie przed sądem administracyjnym, postępowanie w sprawie umorzenia zaległości lub zwrotu zawiesza się do dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie w sprawie zobowiązania podatkowego stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się.
art. 10
Wszczęte postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie karne skarbowe dotyczące zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek określony w art. 3 ust. 1, zawiesza się do dnia, w którym decyzja w sprawie umorzenia zaległości lub decyzja w sprawie zwrotu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się.
art. 11
1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe – w zakresie dotyczącym przychodów z pracy za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, podatnik, w stosunku do którego organ podatkowy wydał decyzję o umorzeniu zaległości lub zwrocie.

2. W przypadku gdy umorzenie zaległości dotyczy tylko części zaległości podatkowej, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem zapłaty pozostałej części zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

3. Informacji o umorzeniu postępowania karnego skarbowego na podstawie ust. 1 i 2 nie zamieszcza się w Krajowym Rejestrze Karnym.

następne przepisy