poprzednie przepisy

art. 9
W przypadku gdy w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, toczy się postępowanie podatkowe albo postępowanie przed sądem administracyjnym, postępowanie w sprawie umorzenia zaległości lub zwrotu zawiesza się do dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie w sprawie zobowiązania podatkowego stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się.
art. 10
Wszczęte postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie karne skarbowe dotyczące zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek określony w art. 3 ust. 1, zawiesza się do dnia, w którym decyzja w sprawie umorzenia zaległości lub decyzja w sprawie zwrotu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się.
art. 11
1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe – w zakresie dotyczącym przychodów z pracy za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, podatnik, w stosunku do którego organ podatkowy wydał decyzję o umorzeniu zaległości lub zwrocie.

2. W przypadku gdy umorzenie zaległości dotyczy tylko części zaległości podatkowej, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem zapłaty pozostałej części zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

3. Informacji o umorzeniu postępowania karnego skarbowego na podstawie ust. 1 i 2 nie zamieszcza się w Krajowym Rejestrze Karnym.
art. 12
1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy:

1) ustawy o podatku dochodowym;

2) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;

3) Ordynacji podatkowej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do umorzenia zaległości oraz do zwrotu nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz nadpłaty, chyba że przepisy ustawy odsyłają do ich odpowiedniego stosowania.
art. 13
Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do przychodów z pracy opodatkowanych zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym oraz ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym.
art. 30c UPDOsF


następne przepisy