poprzednie przepisy

artykuł 2
1. Każda z Umawiających się Stron podejmie środki niezbędne do zapewnienia skutecznego stosowania postanowień niniejszej Konwencji.

2. Żadne z postanowień niniejszej Konwencji nie narusza prawa Umawiających się Stron do przyjęcia bardziej rygorystycznych przepisów w celu ochrony zwierząt.

3. Każda z Umawiających się Stron zapewni, że projekt, konstrukcja oraz wyposażenie ubojni oraz urządzenia w niej używane zapewniają odpowiednie warunki określone w niniejszej Konwencji w celu uniknięcia, tak dalece jak to tylko możliwe, powodowania u zwierząt niepotrzebnego niepokoju, bólu lub cierpień.

4. Każda z Umawiających się Stron zapewni, aby zwierzętom zabijanym w ubojni lub poza nią, został oszczędzony wszelki ból lub cierpienie możliwe do uniknięcia.

ROZDZIAŁ II

Dostarczanie zwierząt do ubojni oraz ich przetrzymywanie do czasu uboju

artykuł 3
1. Zwierzęta należy wyładować tak szybko, jak to tylko możliwe. W trakcie oczekiwania w środkach transportu, zwierzętom zapewnia się ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych oraz odpowiednią wentylację.

2. Personel odpowiedzialny za przemieszczanie i przetrzymywanie zwierząt musi posiadać wymagane kwalifikacje oraz postępować zgodnie z przepisami niniejszej Konwencji.

Dział I

Przeprowadzanie zwierząt w obrębie ubojni

artykuł 4
1. Wyładowywanie i przemieszczanie zwierząt należy przeprowadzać z zachowaniem ostrożności.

2. Do wyładowywania zwierząt należy używać odpowiedniego wyposażenia takiego jak pomosty, rampy lub trapy. Wyposażenie to musi posiadać podłogi zapobiegające poślizgnięciu, a także o ile to konieczne, zabezpieczenia boczne. Kąt nachylenia pomostów, ramp i trapów powinien być możliwie jak najmniejszy.

3. Zwierzęta nie mogą być ani wystraszone ani rozdrażnione. W każdym wypadku należy zapewnić, by zwierzęta nie były przewracane i nie spadały z pomostów, ramp i trapów. W szczególności zabrania się podnoszenia zwierząt za głowę, kończyny lub ogon w sposób, który powoduje ból lub cierpienie.

W koniecznych przypadkach, należy przepędzać zwierzęta pojedynczo.

4. Korytarze, którymi przepędzane są zwierzęta powinny być zaprojektowane w taki sposób, by zwierzęta nie mogły się zranić.

następne przepisy