poprzednie przepisy

artykuł 17
1. Każda z Umawiających się Stron może zezwolić na stosowanie wyjątków dotyczących ogłuszania poprzedzającego ubój, w przypadku:

- uboju zgodnie z obyczajami religijnymi;

- uboju z konieczności, kiedy ogłuszenie nie jest możliwe;

- uboju drobiu i królików przy użyciu dozwolonych metod powodujących natychmiastową śmierć zwierzęcia;

- uśmiercania zwierząt związanego ze zwalczaniem chorób, jeżeli jest to konieczne ze szczególnych przyczyn.

2. Każda z Umawiających się Stron, która zastosuje wyjątki przewidziane w ustępie 1 niniejszego artykułu, zapewni, że podczas uboju lub uśmiercania, wszelki ból lub cierpienie możliwe do uniknięcia, zostaną zwierzęciu oszczędzone.
artykuł 18
1. Każda z Umawiających się Stron zapewni potwierdzenie umiejętności osób zawodowo przeprowadzających unieruchamianie, ogłuszanie oraz ubój zwierząt.

2. Każda z Umawiających się Stron zapewni, że narzędzia, sprzęt oraz instalacje wykorzystywane do unieruchamiania i ogłuszania zwierząt są zgodne z wymaganiami Konwencji.
artykuł 19
Każda z Umawiających się Stron, która zezwoli na dokonywanie uboju zgodnie z obyczajami religijnymi, jeżeli sama nie udziela odpowiednich upoważnień, zapewni, by osoba dokonująca uboju posiadała odpowiednie upoważnienie instytucji religijnych.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

artykuł 20
1. Niniejsza Konwencja jest otwarta do podpisu dla Państw członkowskich Rady Europy jak również dla Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Podlega ona ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia składa się Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.

2. Niniejsza Konwencja wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od daty złożenia czwartego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia przez Państwo członkowskie Rady Europy.

3. Konwencja wchodzi w życie w stosunku do każdego Sygnatariusza, który ją ratyfikuje, przyjmie lub zatwierdzi po terminie określonym w ustępie 2 niniejszego artykułu, po upływie sześciu miesięcy od daty złożenia przez daną Stronę dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia.

następne przepisy