poprzednie przepisy

artykuł 21
1. Po wejściu w życie niniejszej Konwencji, Komitet Ministrów Rady Europy, na warunkach, jakie uzna za wskazane, może zaprosić każde Państwo niebędące członkiem Rady Europy do przystąpienia do niniejszej Konwencji.

2. Przystąpienie następuje poprzez złożenie Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy dokumentu przystąpienia, który wywołuje skutek po upływie sześciu miesięcy od daty jego złożenia.
artykuł 22
1. Każde Państwo w momencie podpisania lub składania dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, może wskazać terytorium lub terytoria, do których stosuje się niniejsza Konwencja.

2. Każde Państwo w czasie podpisania lub składania dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia lub w innym, dowolnym czasie, poprzez złożenie oświadczenia skierowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy, może rozszerzyć stosowanie niniejszej Konwencji na każde terytorium wskazane w oświadczeniu, za którego stosunki międzynarodowe odpowiada lub w imieniu którego może podejmować zobowiązania.

3. Każde oświadczenie złożone na mocy poprzedzającego ustępu, może zostać cofnięte, w odniesieniu do każdego terytorium w nim wskazanego, poprzez notyfikację skierowaną do Sekretarza Generalnego. Wycofanie wywołuje skutek po upływie sześciu miesięcy od daty otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego.
artykuł 23
1. Każda z Umawiających się Stron może, w zakresie który jej dotyczy, wypowiedzieć niniejszą Konwencję poprzez notyfikację skierowaną do Sekretarza Generalnego Rady Europy.

2. Wypowiedzenie wywołuje skutek po upływie sześciu miesięcy od daty otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego.
artykuł 24
Sekretarz Generalny Rady Europy zawiadamia w drodze notyfikacji Państwa członkowskie Rady oraz każdą z Umawiających się Stron, niebędących członkami Rady:

a. o każdym podpisaniu Konwencji;

b. o każdym złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia;

c. o każdej dacie wejścia w życie niniejszej Konwencji zgodnie z artykułem 20 i artykułem 21;

d. o każdym oświadczeniu otrzymanym, zgodnie z postanowieniami artykułu 22, ustęp 2;

e. o każdej notyfikacji otrzymanej zgodnie z postanowieniami artykułu 22, ustęp 3;

f. o każdej notyfikacji otrzymanej zgodnie z postanowieniami artykułu 23 oraz o dacie, w której wypowiedzenie wywołuje skutek.
Na dowód czego, niżej podpisani, odpowiednio w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszą Konwencję.

Sporządzono w Strasburgu, w dniu 10 maja 1979 roku, w języku francuskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwum Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przekaże uwierzytelniony odpis każdemu Sygnatariuszowi i każdej przystępującej Stronie.

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- postanowienia konwencji są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

- będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 3 marca 2008 r.


koniec tekstu