poprzednie przepisy

art. 23
Notariusze opłacają, na potrzeby organów samorządu notarialnego, składki miesięczne, których wysokość ustala corocznie Krajowa Rada Notarialna. Ponadto, stosownie do uchwał właściwych izb notarialnych, notariusze opłacają składki na inne określone cele.
art. 24
W zakresie ubezpieczeń społecznych do notariuszy i członków ich rodzin stosuje się przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą.
art. 24a
(uchylony).

art. 25
Notariusz, który przeszedł na emeryturę lub rentę, może używać tytułu "emerytowany notariusz".

Rozdział 4

Samorząd notarialny


następne przepisy