poprzednie przepisy


Rozdział 3

Fundusz Kredytu Technologicznego

art. 14
1. Tworzy się państwowy fundusz celowy w formie rachunku bankowego o nazwie „Fundusz Kredytu Technologicznego”, zwany dalej „Funduszem”.

2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Obsługę Funduszu, w tym bankową, prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

4. Dysponent Funduszu zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą w szczególności:

1) zakres czynności wykonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego;

2) rodzaj i wielkość kosztów podlegających zwrotowi, o których mowa w ust. 5;

3) zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia, ustalone w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

5. Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu udzielania premii technologicznej przysługuje zwrot kosztów określonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego jako Instytucję Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, zgodnie z kryteriami, o których mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).

art. 15
1. Na środki Funduszu składają się:

1) dotacje z budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej;

2) odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

3) (uchylony);

4) inne wpływy.

2. Środki Funduszu przeznacza się na:

1) wypłatę premii technologicznych;

2) wynagrodzenie Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu obsługi Funduszu.

art. 16
1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, sporządzany na każdy rok budżetowy.

2. Roczny plan finansowy określa w szczególności:

1) przychody i wydatki;

2) stan środków obrotowych Funduszu na początek i ko­niec roku budżetowego;

3) należności i zobowiązania.

3. Projekt rocznego planu finansowego sporządza dysponent Funduszu.

4. Wydatki Funduszu wynikające z planu finansowego są dokonywane w ramach posiadanych środków finansowych, obejmujących bieżące przychody i pozostałości środków z okresów poprzednich.

5. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu sporządza dysponent Funduszu w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

6. (uchylony).

7. (uchylony).

8. Bank Gospodarstwa Krajowego składa ministrowi właści­wemu do spraw gospodarki, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu.

9. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje spra­wozdanie, o którym mowa w ust. 8, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania.


Rozdział 4

Status centrum badawczo-rozwojowego


następne przepisy