poprzednie przepisy

art. 32
1. Członkowie zespołu przedstawicielskiego w liczbie ustalonej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 są wyznaczani lub wybierani zgodnie z prawem państwa członkowskiego lub praktyką tego państwa.

2. Mandat członka zespołu przedstawicielskiego wygasa w przypadkach określonych w art. 14 ust. 1.
art. 33
1. Członkowie zespołu przedstawicielskiego reprezentujący pracowników zatrudnionych w Rzeczypospolitej Polskiej są wybierani lub wyznaczani w trybie określonym w art. 10 oraz art. 11-13.

2. Czynności prowadzące do wyboru członków zespołu przedstawicielskiego podejmuje się w ciągu miesiąca od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 27.
art. 34
Zespół przedstawicielski niezwłocznie zawiadamia organ zarządzający spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek o swym składzie. Organ zarządzający spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek przekazuje informację o składzie zespołu przedstawicielskiego właściwym organom spółek zależnych i kierownictwom zakładów.
art. 35
Organ zarządzający spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o składzie zespołu przedstawicielskiego, zwołuje zebranie organizacyjne członków zespołu przedstawicielskiego, na którym:

1) następuje ukonstytuowanie się zespołu przedstawicielskiego;

2) zespół przedstawicielski wybiera ze swojego składu przewodniczącego oraz uchwala wewnętrzny regulamin.
art. 36
Zespół przedstawicielski podejmuje decyzje w drodze uchwały, bezwzględną większością głosów.

następne przepisy