początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 2
Przepisy ustawy stosuje się do tuneli, w odniesieniu do których przed dniem wejścia jej w życie zostały rozpoczęte prace projektowe.
art. 3
Pierwszy okres objęty sprawozdaniem, o którym mowa w art. 24g ust. 1 i 2, ustawy, o której mowa w art. 1, rozpoczyna się w dniu, w którym rozpoczęto użytkowanie pierwszego w Rzeczypospolitej Polskiej tunelu położonego w transeuropejskiej sieci drogowej.
art. 24g UDrogiPubl

art. 4
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu