poprzednie przepisy

art. 3
1. Przeniesienie ekwiwalentu praw urzędnika Wspólnot obejmuje:

1) przeniesienie ekwiwalentu praw nabytych w systemie zabezpieczenia społecznego Wspólnot Europejskich do systemu ubezpieczeń społecznych, zwane dalej „przeniesieniem ze Wspólnot ekwiwalentu praw”;

2) przeniesienie ekwiwalentu praw do emerytury z systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia społecznego rolników oraz środków zgromadzonych na rachunku uczestnika w pracowniczym programie emerytalnym, zwane dalej „przeniesieniem do Wspólnot ekwiwalentu praw”.

2. Przeniesienia ze Wspólnot ekwiwalentu praw dokonuje instytucja Wspólnot do Zakładu.

3. Przeniesienia do Wspólnot ekwiwalentu praw dokonuje:

1) Zakład – w części dotyczącej przeniesienia ekwiwalentu praw do emerytury z systemu ubezpieczeń społecznych;

2) Kasa – w części dotyczącej przeniesienia ekwiwalentu praw do emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników;

3) pracodawca – w części dotyczącej przeniesienia środków zgromadzonych na rachunku uczestnika w pracowniczym programie emerytalnym.
art. 4
Przeniesienia ekwiwalentu praw dokonuje się na wniosek urzędnika Wspólnot złożony do instytucji Wspólnot.
art. 5
1. Prawo do dokonania przeniesienia ekwiwalentu praw przysługuje urzędnikowi Wspólnot tylko jeden raz.

2. Urzędnik Wspólnot może zwrócić się o dokonanie uzupełniającego przeniesienia praw nabytych po dokonaniu przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku uzyskania urlopu z przyczyn osobistych w instytucji Wspólnot lub oddelegowania w trakcie służby w instytucji Wspólnot.

Rozdział 2

Przeniesienie ze Wspólnot ekwiwalentu praw

art. 6
1. Czynności związanych z przeniesieniem ze Wspólnot ekwiwalentu praw dokonuje Zakład po otrzymaniu wniosku urzędnika Wspólnot o dokonanie przeniesienia ekwiwalentu praw.

2. Po uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących urzędnika Wspólnot, w szczególności:

1) pierwszego imienia,

2) nazwiska,

3) adresu zamieszkania oraz adresu do korespondencji;

4) daty urodzenia,

5) numeru PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu urzędnikowi Wspólnot nie nadano numeru PESEL - serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu,

6) nazwy otwartego funduszu emerytalnego, w przypadku gdy urzędnik Wspólnot jest jego członkiem,

7) wskazania daty rozpoczęcia i zakończenia każdego z okresów, w których były odprowadzane składki na rzecz urzędnika Wspólnot

- Zakład przekazuje instytucji Wspólnot informację o numerze rachunku bankowego Zakładu, na który mają być przekazane środki finansowe będące przeniesionym ekwiwalentem praw.

3. Przed przeniesieniem ze Wspólnot ekwiwalentu praw Zakład może zwrócić się do instytucji Wspólnot o przekazanie innych informacji niezbędnych dla dokonania przeniesienia, w szczególności informacji dotyczących podstawy wymiaru składek za każdy rok kalendarzowy.

4. Dokument płatniczy stanowiący podstawę dokonania przeniesienia ze Wspólnot ekwiwalentu praw powinien zawierać informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5.

5. W przypadku nieuzyskania od urzędnika Wspólnot lub od instytucji Wspólnot informacji niezbędnych dla identyfikacji urzędnika Wspólnot i określenia przenoszonego ze Wspólnot ekwiwalentu praw Zakład zwraca się do tej instytucji lub tego urzędnika o uzupełnienie informacji i po ich uzyskaniu przekazuje informację o numerze rachunku bankowego Zakładu.


następne przepisy