poprzednie przepisy

art. 5
1. Do postępowań w sprawach udzielenia pomocy finansowej dla producentów oraz przetwórców owoców i warzyw, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Postępowania w sprawach zatwierdzania przetwórców i wstępnie uznanych grup i organizacji producentów owoców i warzyw oraz zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw, działających jako przetwórcy, oraz w sprawach przeprowadzania kontroli dotyczących zasadności zatwierdzenia i wypłacania pomocy finansowej w zakresie organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych, wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się.
art. 6
W 2008 r.:

1) wnioski o zatwierdzenie odbiorcy w rozumieniu art. 171d lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1973/2004”, oraz pierwszego przetwórcy w rozumieniu art. 171d lit. c tego rozporządzenia, składa się do dnia 1 kwietnia;

2) do dnia 31 maja minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa, listę podmiotów, o których mowa w pkt 1, zatwierdzonych zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

3) kopię umowy o przetwórstwo albo zobowiązanie do realizacji dostawy, o których mowa w art. 7 ust. 3b ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wnioskodawca w rozumieniu art. 171d lit. a rozporządzenia nr 1973/2004, składa kierownikowi biura powiatowego Agencji do dnia 31 lipca.
art. 7
W 2008 r. wniosek o przyznanie pomocy do rzepaku, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję oraz dołącza do wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 tej ustawy.
art. 18 UPłatnSystWsparciaBezpoś

art. 7a UPłatnSystWsparciaBezpoś

art. 8
Pomoc do plantacji trwałych, o której mowa w art. 29a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przyznaje się również do plantacji upraw trwałych założonych przed dniem wejścia w życie ustawy, jednak nie wcześniej niż w dniu 1 września 2007 r.
art. 29a UPłatnSystWsparciaBezpoś

art. 9
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16 ust. 3, art. 23, art. 25 ust. 6 oraz art. 45 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 3, art. 24c, art. 25 ust. 6 oraz art. 45 ust. 3 i art. 45a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia jej wejścia w życie.

następne przepisy