poprzednie przepisy

art. 3
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje rozporządzenie, o którym mowa w art. 24b ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w którym określa wielkość zmniejszenia kwoty płatności cukrowej za 2006 r., w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, na podstawie wielkości określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, ustala w decyzji o przyznaniu płatności cukrowej za rok 2007 wielkość zmniejszenia kwoty płatności cukrowej za rok 2006 z tytułu proporcjonalnego zmniejszenia kwoty płatności cukrowej przyznanej za rok 2006 każdemu rolnikowi lub w przypadku, o którym mowa w art. 26 albo art. 27 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jego spadkobiercy.

3. W przypadku gdy kwota płatności cukrowej przypadającej rolnikowi za rok 2006 nie została jeszcze przyznana, kierownik biura powiatowego Agencji, na podstawie wielkości określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, ustala kwotę zmniejszenia płatności cukrowej za rok 2006 z tytułu proporcjonalnego zmniejszenia kwoty płatności cukrowej w decyzji o przyznaniu tej płatności za rok 2006.

4. Jeżeli rolnikowi lub w przypadku, o którym mowa w art. 26 albo art. 27 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jego spadkobiercy, nie przyznaje się płatności cukrowej za rok 2007, kwotę zmniejszenia płatności cukrowej za rok 2006 z tytułu proporcjonalnego zmniejszenia kwoty płatności cukrowej przyznanej za rok 2006 każdemu rolnikowi lub w przypadku, o którym mowa w art. 26 albo art. 27 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jego spadkobiercy, kierownik biura powiatowego Agencji ustala z urzędu, w drodze odrębnej decyzji, i nakazuje zwrot kwoty przypadającej do zwrotu z tytułu tego zmniejszenia na rachunek bankowy Agencji.

5. Decyzje, o których mowa w ust. 2-4, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

6. Kwotę płatności cukrowej za:

1) 2007 r. - wypłaca się pomniejszoną o kwotę do zwrotu z tytułu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2;

2) 2006 r. - wypłaca się pomniejszoną o kwotę do zwrotu z tytułu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 3.
art. 24b UPłatnSystWsparciaBezpoś

art. 4
Do postępowań w sprawach przyznania płatności lub płatności cukrowej, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
art. 5
1. Do postępowań w sprawach udzielenia pomocy finansowej dla producentów oraz przetwórców owoców i warzyw, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Postępowania w sprawach zatwierdzania przetwórców i wstępnie uznanych grup i organizacji producentów owoców i warzyw oraz zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw, działających jako przetwórcy, oraz w sprawach przeprowadzania kontroli dotyczących zasadności zatwierdzenia i wypłacania pomocy finansowej w zakresie organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych, wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się.
art. 6
W 2008 r.:

1) wnioski o zatwierdzenie odbiorcy w rozumieniu art. 171d lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1973/2004”, oraz pierwszego przetwórcy w rozumieniu art. 171d lit. c tego rozporządzenia, składa się do dnia 1 kwietnia;

2) do dnia 31 maja minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa, listę podmiotów, o których mowa w pkt 1, zatwierdzonych zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

3) kopię umowy o przetwórstwo albo zobowiązanie do realizacji dostawy, o których mowa w art. 7 ust. 3b ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wnioskodawca w rozumieniu art. 171d lit. a rozporządzenia nr 1973/2004, składa kierownikowi biura powiatowego Agencji do dnia 31 lipca.
art. 7
W 2008 r. wniosek o przyznanie pomocy do rzepaku, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję oraz dołącza do wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 tej ustawy.
art. 18 UPłatnSystWsparciaBezpoś

art. 7a UPłatnSystWsparciaBezpoś


następne przepisy