poprzednie przepisy

art. 7
W 2008 r. wniosek o przyznanie pomocy do rzepaku, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję oraz dołącza do wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 tej ustawy.
art. 18 UPłatnSystWsparciaBezpoś

art. 7a UPłatnSystWsparciaBezpoś

art. 8
Pomoc do plantacji trwałych, o której mowa w art. 29a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przyznaje się również do plantacji upraw trwałych założonych przed dniem wejścia w życie ustawy, jednak nie wcześniej niż w dniu 1 września 2007 r.
art. 29a UPłatnSystWsparciaBezpoś

art. 9
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16 ust. 3, art. 23, art. 25 ust. 6 oraz art. 45 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 3, art. 24c, art. 25 ust. 6 oraz art. 45 ust. 3 i art. 45a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia jej wejścia w życie.
art. 10
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o przepisach o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, należy przez to rozumieć przepisy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
art. 11
Przepisy art. 25 ust. 4 i 5 ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się od dnia 15 marca 2011 r.
art. 25 UPłatnSystWsparciaBezpoś


następne przepisy