początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położ­nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 2
W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:art. 3
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawo­dach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885) w art. 11 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 4
Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się na podstawie przepisów dotychczasowych.
art. 5
Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 października 2007 r.

koniec tekstu