poprzednie przepisy

art. 3
Jeżeli opłata skarbowa uiszczona w sposób określony w art. 2 jest niższa od należnej, zapłaty kwoty stanowiącej różnicę między kwotą należnej opłaty a zapłaconą znakami opłaty skarbowej dokonuje się w sposób określony w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
art. 4
W przypadku gdy zapłata opłaty skarbowej następuje w sposób określony w art. 2 lub 3, organ administracji rządowej i samorządowej albo podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dokonując czynności urzędowej, w wyniku której wydawany jest dokument, wydając zaświadczenie lub zezwolenie, na wydawanym dokumencie zamieszcza adnotację określającą wysokość opłaty skarbowej, z uwzględnieniem sposobu jej uiszczenia, potwierdzoną pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.
art. 5
Do dnia 31 grudnia 2008 r. zapłaty opłaty skarbowej w sposób określony w art. 2 i 3 mogą dokonywać także podmioty, o których mowa w art. 61 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).
art. 6
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
art. 7
Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu