poprzednie przepisy

art. 2
W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr 251, poz. 2507, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427) w art. 6:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 3
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) w art. 27 uchyla się ust. 5.
art. 4
Osobom należącym do państwowego zasobu kadrowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do okresu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wlicza się dotychczasowy okres przynależności do państwowego zasobu kadrowego.
art. 5
1. Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wysokie stanowisko państwowe w Centrum Doradztwa Rolniczego wchodzą w skład państwowego zasobu kadrowego, jeżeli posiadają co najmniej trzyletni staż pracy.

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza się również osoby, którym powierzono pełnienie obowiązków na wysokich stanowiskach państwowych w Centrum Doradztwa Rolniczego.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, powołuje się na wysokie stanowisko państwowe na zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 1 albo przenosi się na stanowisko odpowiadające wiedzy i kwalifikacjom przenoszonej osoby w ciągu trzydziestu dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają wpisowi do ewidencji osób należących do państwowego zasobu kadrowego prowadzonej przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
art. 6
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu