poprzednie przepisy

art. 4
W ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, z późn. zm.) w art. 15 uchyla się ust. 3.
art. 5
W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) w art. 37 uchyla się § 3.
art. 6
W sprawach o ubezwłasnowolnienie wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do czasu zakończenia postępowania w drugiej instancji, stosuje się przepisy dotychczasowe.
art. 7
Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu