poprzednie przepisy

art. 4
1. Podmioty skupujące wpisane, w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, do prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego rejestru podmiotów skupujących mleko, przekazują temu Prezesowi informację o numerze posiadanego rachunku bankowego, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy wymienionej w art. 1, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. W przypadku nieprzekazania w terminie informacji, o której mowa w ust. 1, Prezes Agencji Rynku Rolnego wykreśla, w drodze decyzji, podmiot skupujący z rejestru podmiotów skupujących mleko.
art. 5
1. Do postępowań wszczętych na podstawie ustawy wymie­nio­nej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Do spraw dotyczących wymierzenia kar pieniężnych na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3-6 ustawy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 54, art. 54a, art. 54m i art. 54n tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Umarza się postępowania wszczęte na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 1, 2 i 7 ustawy, o której mowa w ust. 1, niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 6
1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dyrektorzy oddzia­łów terenowych Agencji Rynku Rolnego, stosownie do swojej właściwości, przejmują prowadzenie spraw prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych związanych z wymierzaniem kar pieniężnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1.

2. Przejęcie prowadzenia spraw, o którym mowa w ust. 1, obejmuje przekazanie dokumentacji w formie papierowej lub w formie danych zapisanych na elektronicznych nośnikach informacji.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekaże Prezesowi Agencji Rynku Rolnego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dokumentację, o której mowa w ust. 2.

4. Prezes Agencji Rynku Rolnego przekaże niezwłocznie właściwym miejscowo dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego dokumentację, o której mowa w ust. 2, przekazaną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych zgodnie z ust. 3.
art. 7
Przepisu art. 24 ust. 6b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do producenta, który otrzymał indywidualną ilość referencyjną przyznaną z krajowej rezerwy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
art. 8
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 9 lit. a i pkt 10-12, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2007 r.;

2) art. 1 pkt 13, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r.

koniec tekstu