poprzednie przepisy

art. 4
1. Realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych obejmuje w szczególności:

1) określanie zadań badawczych i warunków ich wykonania;

2) ogłaszanie konkursów na wykonanie zadań badawczych;

3) ocenę i wybór ofert badawczych;

4) zawieranie umów na wykonanie zadań badawczych;

5) nadzór nad wykonaniem, odbiór, ocenę i rozliczanie realizacji zadań badawczych.

2. Właścicielem praw własności przemysłowej powstałych w wyniku realizacji zadań badawczych finansowanych przez Centrum jest Skarb Państwa, chyba że umowa z wykonawcą zadania badawczego stanowi inaczej.

3. Centrum może udostępnić zainteresowanym podmiotom wyniki badań bezpłatnie, jeżeli przemawia za tym interes publiczny i umowa z wykonawcą zadania badawczego nie stanowi inaczej.

4. Za pośrednictwem Centrum może być udzielana pomoc publiczna.

5. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozpo­rządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum, uwzględniając w szczególności cele polityki innowacyjnej państwa.
art. 5
1. Do zadań Centrum należy także:

1) wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wy­ników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki;

2) wspieranie rozwoju kadry naukowej, w szczególności udziału młodych naukowców w realizacji programów badawczych;

3) realizacja międzynarodowych programów mobilności na­ukowców;

4) realizacja innych zadań zlecanych przez Ministra.

2. Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Centrum może współpracować z podmiotami zagranicznymi i krajowymi.

3. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozpo­rządzenia, warunki i tryb realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia zgodności zadań z polityką naukową i innowacyjną państwa oraz kryteria, które powinny spełniać konkursy na realizację poszczególnych zadań ogłaszane przez Centrum.

4. Centrum prowadzi systematyczną ewaluację efektów realizowanych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz ocenę ich wpływu na rozwój nauki i gospodarki.
art. 6
1. Minister sprawuje nadzór nad działalnością Centrum oraz nad pracą Dyrektora Centrum, zwanego dalej „Dyrektorem”, z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności.

2. W ramach nadzoru Minister:

1) uchyla sprzeczne z prawem decyzje Dyrektora;

2) sprawuje kontrolę finansową nad Centrum i powołuje w tym celu własne zespoły kontrolne i biegłych rewidentów;

3) rozpatruje sprawozdania Dyrektora z działalności Centrum.

3. Minister przedstawia Sejmowi i Senatowi roczną informację z działalności Centrum.

Rozdział 2

Organy i organizacja Centrum

art. 7
Organami Centrum są:

1) Dyrektor;

2) Rada Centrum, zwana dalej „Radą”.

następne przepisy