poprzednie przepisy

art. 28
W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. tj. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561 i Nr 85, poz. 571) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

art. 29
1. Minister powołuje pierwszego Dyrektora i jego zastępców na rok, bez zachowania trybu określonego w art. 8 ust. 1 i 8.

2. Minister powołuje pierwszą Radę nie później niż 6 miesięcy od dnia utworzenia Centrum.

3. Plan finansowy Centrum na rok 2007 ustala Minister, w terminie do dnia 15 lipca 2007 r.
art. 30
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

koniec tekstu