poprzednie przepisy

art. 24
Roczny plan finansowy Centrum zawiera w szczególności:

1) przewidywane wielkości wpływów z poszczególnych tytułów przychodów, określonych w art. 21, oraz wy­datków związanych z zadaniami ustawowymi Centrum;

2) zobowiązania wynikające z realizacji umów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, przewidywane do uregulowania w roku, na który sporządzany jest plan, powstałe w latach poprzednich;

3) przewidywane wielkości wydatków na realizację posz­czególnych tytułów zobowiązań powstających w roku, na który plan jest sporządzany;

4) zobowiązania powstające w roku, na który plan jest sporządzany, przewidziane do realizacji w następnych 3 latach;

5) stan środków pieniężnych na początek i na koniec roku kalendarzowego;

6) stan należności Centrum na początek i na koniec roku kalendarzowego.
art. 25
1. Realizacja poszczególnych tytułów wydatków jest dokony­wana w granicach kwot ustalonych w planie finansowym.

2. Zwiększenie wydatków i zobowiązań w poszczególnych tytułach oraz zwiększenie zobowiązań przewidzianych do realizacji w kolejnych 3 latach może nastąpić wyłącznie po zatwierdzeniu zmiany planu finansowego.
art. 26
1. Centrum tworzy następujące fundusze:

1) fundusz statutowy;

2) fundusze określone w odrębnych ustawach.

2. Fundusz statutowy Centrum odzwierciedla równowartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku, stanowiących wyposażenie Centrum na dzień rozpoczęcia przez nie działalności.

3. Fundusz statutowy ulega zwiększeniu o wartość zysku netto Centrum.

4. Fundusz statutowy ulega zmniejszeniu o wartość pokrycia straty netto Centrum.
art. 27
1. Minister dokonuje wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Centrum w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560).

2. Koszty postępowania o zamówienie publiczne oraz koszty badania sprawozdania finansowego ponosi Centrum.
PrZamPubl


Rozdział 5

Zmiana w przepisach obowiązujących


następne przepisy