poprzednie przepisy

art. 17
W konkursie na realizację zadań badawczych mogą brać udział:

1) jednostki naukowe posiadające kategorię nadaną w wyniku oceny parametrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki – samodzielnie;

2) jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych lub konsorcjów naukowo-przemysłowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki;

3) jednostki organizacyjne prowadzące działalność ba­dawczo-rozwojową, których roczne przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych stanowią co najmniej równowartość w złotych 400 000 euro przeliczoną według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego rok złożenia oferty.
art. 18
1. Dyrektor zawiera z wykonawcą, wybranym w drodze konkursu, umowę na wykonanie zadania badawczego.

2. W umowie określa się zadanie badawcze i warunki jego realizacji, w szczególności:

1) wysokość i tryb finansowania przez Centrum;

2) sposób i tryb sprawowania przez Centrum nadzoru nad realizacją zadania;

3) termin wykonania zadania;

4) sposób finansowego rozliczenia zadania.

3. Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad realizacją zadań badawczych w szczególności obejmują:

1) kontrolę zgodności realizacji zadania badawczego z warunkami określonymi w umowie;

2) uprawnienia Dyrektora w przypadku wydatkowania przez wykonawcę środków finansowych niezgodnie z umową lub w przypadku nieosiągnięcia wyników zaplanowanych na danym etapie realizacji zadania.
art. 19
Dyrektor po uzyskaniu oceny zespołu ekspertów oraz zasięgnięciu opinii Rady Centrum dokonuje przyjęcia i oceny wyników realizacji zadania badawczego.
art. 20
Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze roz­porządzenia, sposób organizacji przez Centrum badań naukowych i prac rozwojowych mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, a także kryteria, które powinny spełniać określane przez Centrum warunki udziału w konkursach na realizację poszczególnych zadań, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia zgodności zadań z polityką naukową i in­nowacyjną państwa oraz polityką bezpieczeństwa państwa.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa Centrum


następne przepisy