poprzednie przepisy

art. 8
1. Dyrektor jest powoływany przez Ministra spośród dwóch kandydatów wyłonionych w drodze konkursu przeprowadzanego przez Radę.

2. Kandydatem na Dyrektora może być wyłącznie osoba, która:

1) korzysta z pełni praw publicznych;

2) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w za­rządzaniu badaniami naukowymi albo przed­się­wzię­ciami w sektorze gospodarczym lub finansowym.

3. Kadencja Dyrektora trwa 5 lat. Ta sama osoba może pełnić funkcję Dyrektora nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

4. Dyrektor pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.

5. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Minister.

6. Minister na wniosek Dyrektora powołuje nie więcej niż trzech jego zastępców i ustala ich wynagrodzenie.

7. Do powołania Dyrektora, jego zastępców oraz kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96 i Nr 50, poz. 331).

8. Kandydatów na stanowisko zastępcy Dyrektora wyłania się w drodze konkursu przeprowadzanego przez Radę.

9. Przepisy ust. 2 pkt 1-3 stosuje się odpowiednio do kandydatów na zastępcę Dyrektora.

10. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, regulaminy konkursów, o których mowa w ust. 1 i 8, oraz procedurę konkursową, uwzględniając w szczególności wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych.
art. 9
Minister odwołuje Dyrektora w przypadku:

1) złożenia przez niego rezygnacji;

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy;

3) działania niezgodnego z prawem, zasadami rzetelności i gospodarności, po zasięgnięciu opinii Rady;

4) zaprzestania spełniania jednego z wymagań określonych w art. 8 ust. 2 pkt 1-3.
art. 10
1. Dyrektor kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz, a w szczególności decyduje w sprawach związanych z organizo­waniem badań naukowych i prac rozwojowych oraz realizacją innych zadań Centrum.

2. W terminie do dnia 31 marca każdego roku Dyrektor przed­stawia Ministrowi roczne sprawozdanie z działalności Centrum, obejmujące w szczególności informacje o stopniu wykonania poszczególnych zadań Centrum, wraz z opinią Rady.

3. W terminie do dnia 31 marca każdego roku Dyrektor przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe, wraz z opinią biegłego rewidenta.

4. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze roz­po­rządzenia, niezbędne elementy sprawozdania z działalności Centrum, mając na uwadze zakres i skuteczność sprawowania przez Ministra nadzoru nad realizacją zadań Centrum.
art. 11
1. Dyrektor zasięga opinii ekspertów lub zespołów ekspertów w zakresie realizacji zadań Centrum.

2. Dyrektor wyznacza ekspertów oraz ustanawia, po zasięgnięciu opinii Rady, zespoły ek­spertów spośród wybitnych przedstawicieli środowisk naukowych, gospodar­czych i finansowych, krajowych i zagranicznych.

3. Szczegółowe zadania oraz warunki związane z wykonaniem przez eksperta lub zespół ekspertów zadania, w tym wy­nagrodzenie eksperta i członków zespołu ekspertów, określa Dyrektor w umowie.
art. 12
1. W skład Rady wchodzi:

1) sześciu przedstawicieli powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska naukowe, reprezentujących uczelnie, Polską Akademię Nauk i jednostki badawczo-rozwojowe;

2) sześciu przedstawicieli powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska gospodarcze i finansowe;

3) jeden przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

4) po jednym przedstawicielu administracji rządowej wyznaczonym przez ministrów właściwych do spraw: nauki, finansów publicznych, gospodarki, środowiska, rolnictwa, rozwoju regionalnego, zdrowia, budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, transportu i łączności oraz przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, powołuje i odwołuje Minister.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata.

4. Minister odwołuje członka Rady w przypadku:

1) złożenia przez niego rezygnacji;

2) utraty zdolności do pełnienia po­wierzonych obowiązków na skutek długotrwałej cho­roby, trwającej co najmniej 6 miesięcy;

3) niewypełniania lub nienależytego wy­pełniania przez niego obowiązków;

4) utraty nieposzlakowanej opinii.

5. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady przed upływem kadencji Minister powołuje inną osobę na jego miejsce.

6. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Radzie Nauki, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

następne przepisy