poprzednie przepisy

art. 21
1. Przychodami Centrum są środki finansowe otrzymywane w formie:

1) dotacji celowej na realizację poszczególnych pro­gramów strategicznych Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych oraz zadań określonych w art. 5, przekazywanej na wniosek Dyrektora;

2) dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Centrum zadaniami, o których mowa w pkt 1;

3) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.

2. Przychodami Centrum mogą być środki finansowe po­cho­dzące z innych źródeł, a w szczególności z:

1) tytułu realizacji zadań zlecanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3;

2) funduszy Unii Europejskiej;

3) międzynarodowych programów badawczych;

4) komercjalizacji wyników prowadzonych badań;

5) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum, z wyjątkiem odsetek od środków pochodzących z dotacji budżetowych;

6) zapisów i darowizn.
art. 22
1. Wydatkowanie środków publicznych przez Centrum jest dokonywane w szczególności zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz z przepisami niniejszej ustawy.

2. Środki pochodzące ze źródeł, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, są gromadzone, wydatkowane i ewidencjonowane zgodnie z przepisami dotyczącymi tych środków.

art. 23
1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego, ustalanego na okres roku obrotowego; rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Projekt planu finansowego na następny rok obrotowy opracowuje Dyrektor, z uwzględnieniem terminów określanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla materiałów do projektu ustawy budżetowej.

3. Plan finansowy Centrum zatwierdza Minister na wniosek Dyrektora zaopiniowany przez Radę.

4. Podstawę gospodarki finansowej Centrum w okresie od dnia 1 stycznia do dnia zatwierdzenia planu finansowego Centrum stanowi projekt tego planu zaopiniowany przez Radę.
art. 24
Roczny plan finansowy Centrum zawiera w szczególności:

1) przewidywane wielkości wpływów z poszczególnych tytułów przychodów, określonych w art. 21, oraz wy­datków związanych z zadaniami ustawowymi Centrum;

2) zobowiązania wynikające z realizacji umów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, przewidywane do uregulowania w roku, na który sporządzany jest plan, powstałe w latach poprzednich;

3) przewidywane wielkości wydatków na realizację posz­czególnych tytułów zobowiązań powstających w roku, na który plan jest sporządzany;

4) zobowiązania powstające w roku, na który plan jest sporządzany, przewidziane do realizacji w następnych 3 latach;

5) stan środków pieniężnych na początek i na koniec roku kalendarzowego;

6) stan należności Centrum na początek i na koniec roku kalendarzowego.
art. 25
1. Realizacja poszczególnych tytułów wydatków jest dokony­wana w granicach kwot ustalonych w planie finansowym.

2. Zwiększenie wydatków i zobowiązań w poszczególnych tytułach oraz zwiększenie zobowiązań przewidzianych do realizacji w kolejnych 3 latach może nastąpić wyłącznie po zatwierdzeniu zmiany planu finansowego.

następne przepisy