poprzednie przepisy

art. 12
1. W skład Rady wchodzi:

1) sześciu przedstawicieli powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska naukowe, reprezentujących uczelnie, Polską Akademię Nauk i jednostki badawczo-rozwojowe;

2) sześciu przedstawicieli powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska gospodarcze i finansowe;

3) jeden przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

4) po jednym przedstawicielu administracji rządowej wyznaczonym przez ministrów właściwych do spraw: nauki, finansów publicznych, gospodarki, środowiska, rolnictwa, rozwoju regionalnego, zdrowia, budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, transportu i łączności oraz przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, powołuje i odwołuje Minister.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata.

4. Minister odwołuje członka Rady w przypadku:

1) złożenia przez niego rezygnacji;

2) utraty zdolności do pełnienia po­wierzonych obowiązków na skutek długotrwałej cho­roby, trwającej co najmniej 6 miesięcy;

3) niewypełniania lub nienależytego wy­pełniania przez niego obowiązków;

4) utraty nieposzlakowanej opinii.

5. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady przed upływem kadencji Minister powołuje inną osobę na jego miejsce.

6. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Radzie Nauki, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.
art. 13
1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

3. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy, na wniosek Dyrektora lub co najmniej pięciu członków Rady, w ter­minie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Rada wydaje opinię w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

5. Szczegółowy tryb działania Rady oraz wyboru Prze­wod­niczącego określa regulamin ustanowiony przez Radę.

6. Zamiejscowi członkowie Rady otrzymują zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

7. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego oraz członków Rady, mając na uwadze zakres wykonywanych zadań oraz ich znaczenie dla efektywnego funkcjonowania Centrum.
art. 77(5) KP

art. 14
1. Rada wyraża opinie w sprawach:

1) określania proponowanych zadań badawczych służą­cych realizacji strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych;

2) warunków konkursu na wykonanie zadań badaw­czych;

3) ustanawiania zespołów ekspertów;

4) rozporządzania majątkiem Centrum powyżej wartości określonej w statucie;

5) sprawozdania Dyrektora z działalności Centrum.

2. Rada, w celu wykonania swoich zadań, ma prawo wglądu do dokumentów Centrum i może żądać niezbędnych informacji od Dyrektora.
art. 15
1. Obsługę administracyjną Centrum prowadzi Biuro Centrum, zwane dalej „Biurem”.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz sposób działania Biura określa regulamin ustanawiany przez Dyrektora.

3. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze roz­porządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania pracowników Biura, mając na uwadze zakres zadań tych pracowników i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania.

Rozdział 3

Organizacja badań naukowych i prac rozwojowych


następne przepisy